بخش دوّم مديريت منابع انسانى تاریخ ثبت : 1390/12/04
طبقه بندي : ,101,
عنوان : بخش دوّم مديريت منابع انسانى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|71|

بخش دوّم مديريت منابع انسانى
مقدمه: موضوع علم مديريت

شناخت هر علمى، در گرو شناخت موضوع آن است. موضوع علم مديريت، «سازمان»
است. شناخت سازمان، خود متوقف بر شناخت اجزاى آن است. اجزاى تشكيل دهنده سازمان
عبارتند از: «انسان» و «مواد».


1. نيمه انسانى سازمان

اين بخش متشكل از انسان‏هايى است كه كارگزارى امور مختلف سازمان را در
ظرفيت‏هاى گوناگون، چون مدير، متخصص، كارمند و كارگر، بر عهده دارند.


2. نيمه مادى سازمان

اين بخش به اجزا و عناصر متعددى تقسيم مى‏شود كه مهم‏ترين آن‏ها عبارتند از:

1. ساختمان و فضا، شامل زمين،ساختمان، محوطه و انبار.

2. تجهيزات و دستگاه‏ها، شامل ابزار، اثاثيه،ملزومات، ماشين آلات و وسايط نقليه.

3. مواد اوليه.

4. امكانات پولى و مالى.


|72|

5. اطلاعات.

دو بخش نام‏برده با يكديگر نسبتى دارند كه تابع متغيرهاى اساسى ذيل است:


الف. عمليات سازمان

امكانات و استعدادهايى كه بيان شد، لوازم انجام عمليات در سازمان قلمداد مى‏شوند.
«عمليات سازمان» متغيرى است كه كيفيت و كميت تركيب عناصر انسانى و مادى را تعيين
مى‏كند و به حسب ماهيت سازمان‏ها انواع گوناگون عمليات، در آن جريان دارد؛ مثلا عمليات
يك بيمارستان، معالجه، يك آموزشگاه، آموزش و يك كارخانه، توليد است.


ب. هدف سازمان

هدفى را كه سازمان براى رسيدن بدان تلاش مى‏كند،«محصول» سازمان مى‏نامند كه اگر
فيزيكى و ملموس باشد، «كالا» و در غير اين صورت، «خدمت» نام مى‏گيرد.


ج. محيط سازمان

همه مقولات فوق،تابعى از شرايط و ارزش‏هايى هستند كه از سوى محيط، بر سازمان
تحميل مى‏شوند. در واقع،محيط سازمان به منزله فضايى است كه سازمان در آن تنفس
مى‏كند. به همين علت، سازمان سخت تحت تأثير شرايط محيط خويش قرار دارد.

نكته: تركيب عناصر سازمان، «ساختار» و هدف آن، «كاركرد» ناميده مى‏شود.[1]

اكنون به مسأله «مديريت منابع انسانى» كه مديريت نيمه انسانى سازمان
است،مى‏پردازيم.


(1). فصل‏نامه مصباح، ش صفر، ص‏42.

تعداد نمایش : 2254 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی