فهرست تفصيلى كتاب مديريت از منظر كتاب و سنت تاریخ ثبت : 2012/02/23
طبقه بندي : ,101,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب مديريت از منظر كتاب و سنت
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : سيّد صمصام‏ الدين قوامى
نوبت چاپ : 1382
متن :

فهرست تفصيلى كتاب مديريت از منظر كتاب و سنت

 

فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيشگفتار -
مقدمه نويسنده -
بخش اول: مقدمات و كليات بحث -
فصل اول: كليات 21
هدف از مباحث مديريت اسلامى 23
ضرورت و اهميت بحث نظريه مديريت در اسلام 24
روش‏شناسى تحقيق در مديريت اسلامى 25
پيشينه بحث در بين دانشمندان شيعى 26
موانع تحقيق در باره مديريت در اسلام 28
پيشينه مباحث مديريتى اسلام در بين دانشمندان اهل سنت 29
فصل دوم: مديريت اسلامى در بوته نقد -
مديريت فقهى يا مديريت اسلامى 37
فصل سوم: نظريه مديريت اسلامى (پارادايم مديريت اسلامى) -
مقدمه اول 48
مقدمه دوم 49
مقدمه سوم 51
مقدمه چهارم 52
مقدمه پنجم 53
مقدمه ششم 54
نتيجه مقدمات (پارادايم مديريت اسلامى) 55
فصل چهارم: منبع شناسى -
1. منابع اصلى بحث 61
1. قرآن كريم 61
الف. مديريت خداوندى 61
ب. مديريت پيامبران 62
2. سنت 62
سنت ديگر معصومين: 65
2. منابع پيرو 66
معرفى مطالب 66
بخش دوّم: مديريت منابع انسانى -
مقدمه: موضوع علم مديريت 71
1. نيمه انسانى سازمان 71
2. نيمه مادى سازمان 71
الف. عمليات سازمان 72
ب. هدف سازمان 72
ج. محيط سازمان 72
فصل اول: ماهيت مديريت منابع انسانى -
عوامل مهم گسترش نقش مديريت... 76
وظايف مديريت منابع انسانى 77
نقش مديريت منابع انسانى در... 78
فصل دوّم: تاريخچه پيدايش مديريت منابع انسانى -
نهضت كارگرى 83
نهضت مديريت علمى (1878م.) 84
روان‏شناسى صنعتى (1913 م.) 84
متخصصان امور نيروى انسانى 85
مكتب روابط انسانى(1923 م.) 85
فصل سوّم: نظريه اسلام در مديريت منابع انسانى -
نظريه رشد و مديريت رحمانى 89
نظريه رشد در مديريت اسلامى 90
انواع رشد 91
مديريت مبتنى بر رشد از ديدگاه قرآن 93
مديريت رحمانى يا رحيمانه 95
مبانى مديريت رحمانى 96
نظام مديريتى خداوند 97
پردازش مديريت رحمانى 97
چگونگى كشف و تبيين اصول مديريت رحمانى 100
ويژگى‏هاى قواعد ادارى مديريت رحمانى 101
ارتباط مديريت رحمانى و نظريه رشد 102
مديريت رحمانى رسول خدا(ص) 103
فصل چهارم: تجزيه و تحليل شغل -
تنظيم شرح شغل و شرايط احراز شغل 108
كاربرد تجزيه و تحليل شغل 108
مشكلات تجزيه و تحليل شغل 109
طراحى شغل 109
1. روش مديريت علمى 109
2. روش انگيزش 110
نظريه دو عاملى هرزبرگ 110
نظريه فعال‏سازى 110
نظريه ويژه‏گى‏هاى شغل 110
3. روش سيستمى 111
4. روش مبتنى بر ويژگى‏هاى عامل انسانى 112
طراحى شغل از ديدگاه كتاب و سنت 112
شرح شغل در قرآن و سيره نبوى و علوى 113
شرايط احراز شغل برگرفته از كتاب و سنت 117
1. منصب امامت 119
2. منصب وزارت 120
3. منصب قضاوت 121
4. فرماندهى نظامى 122
5. منصب مشاورت 123
6. منصب سفارت 124
7. منصب عيون (جاسوسى) 124
8. منصب بطانه(رياست دفتر) 124
9. منصب امين‏السّر(مشاور مخصوص) 125
جمع‏بندى 125
داوطلب شدن براى تصدى مناصب، چه حكمى دارد؟ 126
جمع‏بندى معيارها 134
نكات مهم 134
فصل پنجم: فرآيند برنامه‏ريزى نيروى انسانى -
مراحل برنامه‏ريزى نيروى انسانى 137
فرآيند كارمند يابى 138
مراحل كارمنديابى 138
ارزيابى اثربخشى روش‏هاى كارمنديابى 139
مراكز و منابع عضويابى در سيره نبوى 139
انواع منابع 139
1. منابع نژادى (عرب يا عجم) 140
2. منابع سرزمينى 142
3. منابع قبيله‏اى (قريش و...) 144
4. منابع نسبى 147
الف. بنى‏هاشم 147
ب. خويشاوندگرايى 151
5. منابع ارزشى 153
الف. مهاجران 153
ب. انصار 157
ج. تابعين 159
د. مجاهدان 160
جمع‏بندى 161
تقدم منابع ارزشى بر منابع نژادى و سرزمينى و قبيله‏اى 161
بحثى در باره رانت‏خوارى 162
6. منابع بومى 163
7. مؤلفة قلوبهم 166
8. منابع دينى (اقليت‏ها) 167
9. منابع عقيدتى 169
جمع‏بندى معيارها 170
الف. معيارهاى مثبت 170
ب. معيارهاى منفى 170
ج. معيارهاى ميانه 171
ملاحظه 171
فصل ششم: فرآيند انتخاب -
روش انتخاب (ستادى) 175
شيوه گزينش اصلح در مديريت رحمانى 178
اصل اول: آزمايش 179
جمع‏بندى 180
مواد امتحانى 180
اصل دوم: توجه به سوابق فرد در انتخاب 181
چند پرسش در باره آزمون‏ها 185
هدف از آزمايش (ابتلا) 186
گزينش زنان 188
تجرد و تأهل 189
اشتغال و گزينش زنان 189
گزينش زنان از ديدگاه قرآن و سنت 190
1. در مناصب ولايى (كليدى) 190
2. گزينش زنان در مناصب عادى 193
3. حضور زنان در صحنه‏هاى علمى 196
جمع‏بندى 197
نكته پايانى 198
آزمون عفت و امانت 199
فصل هفتم: مديريت حقوق و دستمزد -
ويژگى‏هاى حقوق و دست‏مزد 204
مراحل طراحى نظام حقوق و دست‏مزد 205
1. تجزيه و تحليل شغل 205
2. شرح شغل 205
3. ارزش‏يابى شغل 205
روش‏هاى ارزش‏يابى 206
4. بررسى نرخ حقوق و دست‏مزدهاى متداول در صنعت 207
5. تعيين نرخ پرداخت 207
6. تعديل و ترميم نظام پرداخت 207
7. ارزيابى تفاضلى حقوق و دست‏مزد 207
8. بررسى قوانين و مقررات درون سازمانى 208
ارشديت يا شايستگى؟ 209
9. بررسى قوانين و مقررات دولتى حاكم بر پرداخت 209
تعيين حقوق پايه 209
ارزش‏يابى (قيمت‏گذارى) مشاغل مديريتى و حرفه‏اى 210
نظريه‏هاى حقوق و دست‏مزد 211
1. نظريه عرضه و تقاضا 212
2. نظريه قدرت پرداخت 212
3. نظريه كارآيى 213
4. نظريه هزينه زندگى 213
5. نظريه مديريت رحمانى 213
نقش كار در نظام معيشت‏محورى حقوق و دست‏مزد 221
ملاك تأمين معيشت چيست؟ 221
معيار ارزش‏يابى شغل 222
ادله مشروعيت اجاره (استخدام) 225
1. قرآن 225
2. اخبار و روايات 226
3. اجماع 226
4. ضرورت 226
فصل هشتم: تعيين شايستگى كاركنان -
هدف‏ها و مزاياى تعيين شايستگى 230
1. ترفيع 230
2. نقل و انتقال 231
3. اصلاح و پيش‏رفت كاركنان 231
4. بركنارى از خدمت 231
5. كاهش شكايات 232
6. تنظيم برنامه‏هاى آموزش مؤثر 232
7. طرح تعيين شايستگى 232
نظام‏هاى تعيين شايستگى 232
شاخص‏هاى ارزيابى 233
نكات مهم در طراحى نظام ارزيابى عملكرد 233
مزاياى معيار قرار دادن نتيجه فعاليت‏هاى كاركنان 234
معايب آن 234
مزاياى معيار قرار دادن فعاليت‏هاى كارمند براى ارزيابى عملكرد او 234
معايب آن 234
انواع ارزيابى 235
بهترين ارزيابى 236
ملاك‏هاى ارزيابى عملكرد، براى تعيين شايستگى 237
1. عدم آرزوگرايى 238
2. كردار، سپس گفتار 239
3. اندك شمردن كار نيك 239
4. عدم تنبلى و بى‏حوصلگى 240
5. عدم سستى 240
6. نظم در كار 240
7. تدبير در مقدمات و ارزش‏يابى نتايج 241
8. دورى از نسنجيده كارى و پوزش‏خواهى 241
9. مرتبه هر كار و لزوم رعايت آن 241
10. پيدا كردن راه‏كار 241
11. انجام دادن هر كارى به وقت خود 241
12. غنيمت شمردن فرصت 242
13. پرهيز از تأخير در كار 242
14. آينده‏نگرى 242
تحليل ملاك‏هاى مذكور 243
فصل نهم: انفصال -
تحليل قرآنى بركنارى و اخراج 249
1. نقض كنندگان ميثاق 250
2. منافقان، بيماردلان، دروغ و شايعه‏پراكنان 251
3. آزاردهندگان خدا و پيامبر(ص) 251
4. تبهكاران و نافرمانان و كارشناسان خائن 252
5. كتمان‏كنندگان دانش 252
ملاك‏هاى بركنارى در سيره 254
1. نارضايتى و شكايت مردم 255
2. ناتوانى در انجام وظيفه و كم‏تجربگى 255
3. فساد اقتصادى 255
4. خيانت 255
5. فساد سياسى و فسق 256
6. عدم اهليت و لياقت 256
7. قانون شكنى 256
8. انتقال به مكان ديگر 257
9. ترفيع: 257
10. مردمى نبودن 257
11. شراب‏خوارى 258
12. وجود اصلح 258
13. اشتغال بدون اجازه 258
14. دور كردن فرد بركنار شده، از تهمت 258
15. عدم قدرت‏گيرى زياد 258
16. بركنارى اقتراحى (بدون سبب) 258
كيفيت بركنارى 259
1. بركنارى شفاهى به علت گرفتن رشوه 259
2. بركنارى مكتوب 260
بركنارى معاويه از ولايت شام: 261
بركنارى منذربن جارود عبدى: 262
3. بركنارى‏هاى آرام 264
بركنارى محمد بن ابى بكر از ولايت مصر 264
بركنارى عمرو بن ابوسلمه مخزومى، فرماندار بحرين: 264
4. بركنارى رهبر 266
موجبات بركنارى رهبر 269
چگونگى بركنارى 269
چگونگى عقود انتصابى يا استخدامى 270
استعفا 271
بازنشستگى(تقاعد) 271
آيا بازنشستگى حق است؟ 274
آيا بازنشستگى عقد است يا ايقاع؟ 274
فصل دهم: گام‏هاى برنامه‏ريزى آموزشى -
طبقه‏بندى روشهاى آموزشى 280
روش افزايش دانش 281
روشهاى افزايش مهارت‏ها 282
روش‏هاى تحول فكرى ... 282
اهداف توسعه سازمانى 283
روش‏هاى توسعه سازمانى 284
آيا آموزش حساسيت مؤثر است؟ 284
انتقاد از آموزش گروهى 285
رهنمودهايى در باره آموزش گروهى 285
آموزش از ديدگاه قرآن 286
عناوين آموزش‏ها 287
آموزش در سيره نبوى 290
1. تأثيرگذارى آموزش و پرورش 290
2. روش‏هاى آموزشى‏
در سيره ادارى نبى اكرم(ص) 291
الف. تعليم و تربيت خصوصى 291
ب. سخنرانى 292
3. موضوعات آموزشى 294
4. مركز آموزش 295
5. كاربردى كردن آموزش‏ها 296
آموزش و پرورش در سيره حكومتى و ادارى علوى 296
معيارها و اصول آموزش 297
فصل يازدهم: نظام پاداش -
انواع پاداش 302
مبانى اعطاى پاداش 302
1. عضويت در سازمان 303
2. حضور در سازمان 303
3. عملكرد 303
4. ارشديت 304
5. تخصص 304
6. دشوارى كار 304
7. قضاوت و تصميم گيرى 304
ويژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر 304
پاداش از ديدگاه قرآن و سيره 305
انواع پاداش در مديريت رحمانى 307
1. پاداش‏هاى دنيوى 307
2. پاداش‏هاى اخروى 307
مبانى اعطاى پاداش در مديريت رحمانى 308
پاداش بايد داراى چه ويژگى‏هايى باشد؟ 308
به چه كسى بايد پاداش داده شود؟ 309
به چه عملى پاداش تعلق مى‏گيرد؟ 310
فصل دوازدهم: انضباط (اصلاح رفتار نامطلوب كاركنان) -
تعريف انضباط 315
فرآيند انضباط 316
انواع تخلفات 317
بررسى و ارزيابى تخلفات 317
ويژگى‏هاى نظام انضباطى مؤثر 318
انضباط مثبت (انضباط بى‏مجازات) 318
فرآيند انضباط مثبت، داراى سه مرحله است 319
تأسيس مركز مشاوره براى پيش‏گيرى از خطا 319
تحليل قرآنى انضباط 320
شرايط اخراج 325
نگرشى قرآنى به اخراج 326
چگونگى اخراج 329
ديدگاه مديريت رحمانى 330
نظام پاداش و تنبيه، كدام يك قدرت بيش‏ترى دارد؟ 331
بخش سوّم: وظايف مديريت -
مقدمه 337
وظايف مديريت چيست؟ 337
فصل اوّل: برنامه‏ريزى -
هدف برنامه‏ريزى 343
فرآيند برنامه‏ريزى 344
سطوح هدف‏ها 344
ابعاد برنامه‏ريزى سازمانى 345
سطح برنامه‏ريزى 345
چهارچوب‏هاى زمانى برنامه 347
قلمرو برنامه‏ريزى 347
استمرار برنامه‏ريزى 347
برنامه‏هاى يك‏بارى، شامل طرح‏ها و پروژه‏ها 348
برنامه‏هاى هميشگى، شامل خطمشى‏ها، روش‏ها و قوانين 348
برنامه‏هاى اقتضايى 349
نگاه قرآنى به برنامه‏ريزى 349
سنت‏هاى مستمر 353
1. سنت نابودى ستم‏گران 354
2. سنت اقتداربخشى به رهبر دينى 355
3. سنت امنيت‏بخشى در جامعه تحت حكومت دينى 356
4. سنت قاطعيت در برابر براندازان حكومت دينى 356
برنامه‏هاى متغير 357
مسؤوليت برنامه‏ريزى 358
برنامه‏ريزى مؤثر 360
برنامه‏ريزى غيرمؤثر 360
معيارها و ملاك‏هاى برنامه‏ريزى مؤثر 361
ابزارهاى برنامه‏ريزى 363
مراحل شبكه پرت 365
مديريت زمان 366
مديريت زمان از ديدگاه قرآن 366
راه درمان تسويف 368
1. اميد نداشتن به آينده... 368
2. شتاب كردن در فرصت‏ها 368
3. تقسيم وقت (نظم) 368
فصل دوّم: سازماندهى -
سازماندهى چيست؟ 373
فرآيند سازماندهى 374
ساختار سازمانى 374
اهداف ساختار سازمانى 375
ساختار رسمى و غيررسمى 375
اصول ساختار حكومتى رسول خدا(ص) 376
1. مركزيت مسجد براى حكومت 378
2. اتحاد امارت و امامت 381
3. تقسيمات كشورى بر اساس ولايات... 383
4. سلسله مراتب ولايى 384
5. وحدت دين و سياست 386
نمودار سازمانى 387
تقسيم كار 387
واحدسازى 388
سلسله مراتب 388
رابطه حيطه نظارت با درجه عدم تمركز 389
سازمان بايد بلند باشد يا مسطح؟ 390
زنجيره فرماندهى 391
وحدت فرماندهى از ديدگاه قرآن 392
هماهنگى 393
هماهنگى در مديريت رحمانى 394
اختيار -
قدرت چيست؟ 396
تفاوت قدرت و اختيار 396
منشأ اختيار 397
منشأ اختيار در قرآن 397
واگذارى (تفويض) اختيار 400
اصول تفويض اختيار 400
مزاياى تفويض اختيار 401
موانع واگذارى اختيار 401
تحليل قرآنى سازماندهى 401
سازماندهى حضرت سليمان(ع) 405
اصول سازماندهى در حكومت رسول خدا(ص) 407
1. اصل اطاعت 407
2. اصل سلسله مراتب 407
3. اصل ولايت و اولويت 408
4. اصل سنديت و حجيت دستورها و قوانين رسول خدا(ص) 408
5. اصل مرجعيت رسول، در منازعات و مشاجرات و اختلاف نظرها 409
6. اصل استيذان از رسول خدا(ص) 409
7. اصل لزوم احترام‏به رسول خدا(ص) 410
8. اصل تمركز در امور مالى 411
9. اصل مركزيت پيامبر نسبت به اطلاعات وگزارش‏ها 412
تمركز و عدم تمركز اختيار 412
مزاياى تمركز 413
مزاياى عدم تمركز 413
تمركز يا عدم تمركز در مديريت رحمانى 414
صف و ستاد 421
انواع ستاد 422
فصل سوّم: رهبرى -
عوامل موفقيت رهبرى 425
1. ويژگى‏هاى رهبر 425
2. شيوه رهبرى 426
رهبران مستبد و مشاركت‏جو 427
مقايسه رهبرى مستبدانه و مشاركت‏جويانه 427
آيا يك رهبر مى‏تواند در ضمن كارگرايى فردگرا هم باشد؟ 427
3. اثربخشى رهبرى 428
الف. ارزش‏ها و نيازهاى كارمندان 428
شخصيت كارمندان 429
انگيزه كاركنان 429
ب. موقعيت 429
نظريه‏هاى رهبرى 431
1. نظريه اقتضاى فيدلر 431
2. روش رهبرى از ديدگاه هاوس 432
3. نظريه رهبرى در قرآن 432
1. اصل نرمى و مهربانى(لنت لهم) 433
2. اصل عفو و بخشش (فاعف عنهم) 435
آثار عفو 435
3. اصل استغفار (و استغفرلهم) 436
4. اصل مشورت 439
ادله نظريه اول 440
ادله نظريه دوم 441
ادله نظريه سوم 441
نظريه چهارم: اقتضا -
1. سبك دستورى و تكليف‏گرا 444
2. سبك ترغيبى 446
اهداف سبك ترغيبى و مشاورتى در... 449
3. سبك حمايتى و مشاركتى در تصميم گيرى 450
4. سبك تفويضى... 452
5. اصل تصميم‏گيرى 453
نظريه مختار 457
مقايسه دو نظريه «تصميم‏گيرى از بالا صحيح است» و «مديريت همه 458
بر شورا است» 458
مشورت يك وظيفه اخلاقى است يا الزامى؟ 458
6. اصل توكل 459
فصل چهارم: انگيزش -
تعريف 463
نظريه‏هاى انگيزش 464
1. الگوى انتظار در انگيزش (ويكتور روم) 464
2. ابراهام مازلو و سلسله‏مراتب نيازها 465
3. نظريه عوامل محرك و عوامل بهداشتى (فردريك هرزبرگ) 466
4. نظريه نياز به كسب موفقيت، قدرت و وابستگى 466
5. نظريه سل گلرمن (مفهوم انگيزش) 467
6. نظريه گرى‏دسلر 468
نظريه انگيزش در مديريت رحمانى 470
1. مجموعه مردمى 474
2. مجموعه نظامى 475
3. مجموعه آموزشى 477
4. مجموعه كارگرى 477
5. مجموعه ادارى و كارمندى 478
6. مجموعه ورزشى 478
7. مجموعه خدمات‏رسانى عام المنفعه 478
جمع‏بندى 479
آيا انگيزش فقط مبتنى بر رفع نيازها است؟ 479
آيا تأمين نياز، انگيزه مى‏دهد يا فقدان نياز؟ 480
كدام نيازها قدرت انگيزش بيش‏ترى دارند؟ 482
انگيزش، حق‏محور است يا تكليف‏مدار؟ 483
انگيزش الگويى يا الگوى انگيزشى 485
فصل پنجم: نظارت (كنترل) -
اهميت نظارت 489
چه چيزى بايد كنترل شود؟ 490
1. ديدگاه سنتى 490
2. ديدگاه جديد 491
تحليل قرآنى نظارت 491
فرآيند نظارت 493
نظريه مديريت رحمانى 494
سطوح نظارت و كنترل 494
انواع نظارت 495
معيارهاى نظارت و كنترل 496
1. اصل نظارت بر اعمال و افراد 496
2. هركس بايد بداند كه تحت نظارت است 497
3. بالاترين كارگزاران نيز تحت نظارت و مراقبت هستند 497
4. با نظارت، تصميم‏گيرى، به‏هنگام و مناسب مى‏شود (نظارت كاربردى) 497
5. نظارت‏كنندگان بايد كرامت و بزرگوارى داشته باشند و از حقيقت عدول نكنند 498
6. نظارت‏ها بسيار دقيق انجام مى‏گيرد 498
7. اَعمال، نظارت شده، ثبت و نوشته مى‏شوند و به آن‏ها استناد مى‏شود: 498
خاتمه 499
نمونه‏هايى عالى از نظارت در سيره علوى 502
جمع‏بندى نامه‏ها 517
فهرست‏ها 521
آيات -
روايات -
شناسنامه -
منابع -
تعداد نمایش : 8086 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی