فهرست تفصيلى كتاب مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تاریخ ثبت : 2012/02/25
طبقه بندي : ,102,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : حسين جوان آراسته
نوبت چاپ : 1383
متن :

فهرست تفصيلى كتاب مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

 

فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيشگفتار -
مقدمه -
سازماندهى پژوهش 24
بخش اوّل: مبانى حاكميت در قانون اساسى -
در آمد 29
1. مبانى 32
2. حاكميت 32
الف. حاكميت داخلى (حاكميت در دولت) 33
ب. حاكميت خارجى (حاكميت دولت) 34
فصل اول: حاكميت دينى در قانون‏گذارى -
طرح بحث 39
گفتار اول: بررسى اصل دوّم -
محورهاى اصل دوم 42
يك. پايه‏ها و اركان نظام 42
دو. اهداف نظام 44
سه. روش‏هاى نظام 44
گفتار دوم: جايگاه و مراحل تدوين اصل چهارم -
الف. جايگاه 46
1. لحن و بيان خود اصل 46
2. اظهارات اعضاى خبرگان 47
ب. مراحل تدوين 47
گفتار سوّم: معنا و مبناى اصل چهارم -
الف. مفهوم اصل چهارم 48
1. قوانين و مقرّرات 49
2. موازين اسلامى 49
3. اطلاق يا عموم(عام و مطلق) 50
4. حاكم (حكومت) 51
ب. مبناى اصل چهارم 52
ويژگى‏هاى دين اسلام 53
1. حقانيت 53
2. جامعيّت 53
3. جهان شمولى 54
4. جاودانگى 54
گفتار چهارم: قلمرو اصل چهارم -
الف. نظريّه عدم شمول 57
ب. نظريّه شمول 58
ج. نظريه شوراى نگهبان 59
گفتار پنجم: ضمانت اجراى اصل چهارم -
الف. وظيفه اصلى شوراى نگهبان 61
ب. وظايف و اختيارات ديگر شوراى نگهبان 63
1. تفسير قانون اساسى 63
2. نظارت بر كليه مراحل انتخابات 63
3. عضويت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى 64
4. عضويت فقهاى شوراى نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام 64
الف. فقهاى شوراى نگهبان 64
ب. رؤساى سه قوه 64
ج. وزير مربوط 64
د. دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر 64
5. عضويت يكى از فقهاى شوراى نگهبان در شوراى موقت رهبرى 65
6. حضور در مراسم تحليف رياست جمهورى 65
فصل دوم: حاكميت دينى در رهبرى -
طرح بحث 69
گفتار اول: پيشينه ولايت فقيه -
الف. ديدگاه فقيهان 70
1. شيخ مفيد (متوفاى 413ق) 71
2. علامه حلى (648 - 726ق) 71
3. محقق كركى (متوفاى 940ق) 71
4. مولى احمد نراقى (متوفاى 1245 ق) 72
5. صاحب جواهر (متوفاى 1266 ق) 72
6. شيخ انصارى (متوفاى 1281 ق) 72
7. سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326 ق) 72
8. علامه نائينى (متوفاى 1355 ق) 73
9. آيةالله بروجردى (متوفاى 1380 ق) 73
10. امام خمينى (متوفّاى 1368) 73
ب. ديدگاه خبرگان 74
گفتار دوم: مفهوم اصل پنجم -
1. ولايت 81
الف. ولايت تكوينى و تشريعى 82
ب. ولايت خاصه و عامه 82
2. امامت 83
1. بند پنجم از اصل دوم 83
2. اصل پنجم 83
3. اصل يازدهم 83
4. اصل پنجاه و هفتم 84
5. اصل يكصد و هفتاد و هفتم 84
3. امت 84
4. فقه، فقيه و فقاهت 87
5. تقوا و عدالت 88
گفتار سوم: مبانى اصل پنجم -
الف. دلايل عقلى 90
تقرير اول 90
تقرير دوم 92
تقرير سوم 93
ب. دلايل نقلى 95
1. مقبوله عمر بن حنظله 95
2. مشهوره ابوخديجه 100
3. توقيع مبارك امام زمان (عج) 102
نتيجه‏گيرى 107
بخش دوم: مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى -
در آمد 111
يكم. اصول حاكميت ملّى در قانون اساسى 111
دوم: ابعاد حاكميت ملّى 114
الف. تأسيس اصل حكومت 114
ب. چگونگى اعمال حاكميت 114
ج. زمينه‏هاى اعمال حاكميت 114
د. نمونه‏هاى اعمال حاكميت 115
فصل اول: حاكميت ملى -
طرح بحث 119
گفتار اول: مفهوم حاكميت ملى -
الف. ملت 120
ب. حاكميت ملى 121
گفتار دوم: حاكميت ملى در انديشه خبرگان -
الف. مخالفان 123
ب. موافقان 124
گفتار سوم: مفهوم حاكميت ملى در قانون اساسى -
الف. حاكميت تكوينى، حاكميت تشريعى 127
ب. نوع حاكميت در اصل پنجاه و ششم 128
ج. قلمرو حاكميت ملى در اصل پنجاه و ششم 130
فصل دوم: حاكميت ملى در قانون‏گذارى -
طرح بحث 137
1. حقوق 138
2. قانون 138
3. قاعده 139
4. شرع، شريعت و تشريع 140
گفتار اول: قانون‏گذارى -
الف. شرايط قانون‏گذار 142
ب. قانون‏گذار حقيقى 143
ج. مراحل حكم شرع 144
انواع قوانين 146
گفتار دوّم: مجلس خبرگان قانون‏اساسى(مؤسّسان) -
الف. علّت نامگذارى 148
ب. ماهيت عمل خبرگان قانون اساسى 149
ج. محتواى قانون اساسى 150
گفتار سوم: مجلس شوراى اسلامى -
الف. جايگاه مجلس 151
1. نظارت تأسيسى 151
2. نظارت استطلاعى 152
3. نظارت استصوابى 152
4. نظارت مالى 152
5. نظارت سياسى 153
ب. مجلس و شوراى نگهبان 154
ج. مجلس مركز تعامل فقه و حقوق 155
د. مجلس به مثابه بازوى ولىّ فقيه 156
ه' . نقش مردم و مجموعه وظايف و اختيارات نمايندگان آنان 159
نتيجه‏گيرى 160
گفتار چهارم: مجمع تشخيص مصلحت نظام -
الف. سابقه و سير تحولات 161
ب. ضرورت يا عدم ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام 168
ج. وظايف و اختيارات 172
يكم. تقدم مصلحت نظام بر موازين شرع 173
دوم. تقدم مصلحت نظام بر قانون اساسى 174
د. تركيب اعضا 175
فصل سوم: حاكميت ملى در زمامدارى -
طرح بحث 179
گفتار اول -
مراحل تدوين اصول ششم و هفتم 181
مرحله اول: متن پيش نويس 181
اصل سوم 181
مرحله دوم: متن تنظيمى از سوى گروه اول 181
اصل ششم 181
اصل هفتم 181
مرحله سوم: ادغام دو اصل در يك اصل 182
اصل ششم 182
مرحله چهارم: بازگشت به مرحله دوم با اصطلاحات 188
اصل ششم 188
اصل هفتم 188
گفتار دوم: مبانى اصول ششم و هفتم -
الف. مبانى اصل ششم 188
1. دليل عقل 189
2. سيره عقلا 190
3. فحواى قاعده سلطنت 191
4. اصل وفاى به عقود 191
5. آيات خلافت و وراثت انسان در زمين 192
6. بيعت 193
نتيجه‏گيرى 198
ب. مبانى اصل هفتم 198
گفتار سوم: قلمرو اصول ششم و هفتم -
الف. قلمرو اصل ششم 199
ب. قلمرو اصل هفتم 201
بخش سوم: رابطه حاكميت ملى و دينى در قانون اساسى -
در آمد 205
فصل اول حاكميت ملى و دينى در نگاهى كلى -
طرح بحث 209
گفتار اول: اصول ناظر بر حاكميت دو ركنى -
الف. اصول مطلق 211
1. اصل اول 211
2. اصل پنجم 211
3. اصل هفتم 211
4. اصل پنجاه‏وششم 212
5. اصل پنجاه‏وهفتم 212
ب. اصول مقيّد 212
گفتار دوم: تلفيق دو ركن حاكميت -
الف. اصل رابطه 212
ب. نوع رابطه 214
خدا 215
انسان 215
قانون خدا 215
قانون انسان 215
شوراى نگهبان 215
مجلس شوراى اسلامى 215
فصل دوم: حاكميت ملى و دينى در زمامدارى -
طرح بحث 221
گفتار اول -
انتصابى بودن رهبر 224
الف. از نظر فقهى 224
ب. از نظر حقوقى 225
يكم. شواهد نصب 225
دوّم. ديدگاه اعضاى خبرگان قانون اساسى 231
سوّم. ديدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى 233
گفتار دوم: انتخابى بودن رهبر -
الف. از نظر فقهى 235
1. عدم امكان نصب 235
2. سيره عقلا 237
3. محتواى قاعده سلطنت (الناس مسلطون على اموالهم) 237
4. معاهده... 237
5. آيات و روايات شورا در اسلام 237
6. آيات خلافت و وراثت انسان در زمين 237
7. برخى از روايات بيعت 237
ب. از نظر حقوقى 238
يكم. شواهد انتخاب 238
1. مقدمه قانون اساسى (شيوه حكومت در اسلام) 238
2. اصل پنجاه و شش قانون اساسى تحت عنوان «حق حاكميت ملت» 238
3. اصل يكصد و هفتم 239
4. اصل يكصد و هفتاد و هفت 239
دوم. ديدگاه اعضاى خبرگان قانون اساسى 240
سوم. ديدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى 241
گفتار سوم: انتصابى - انتخابى بودن رهبر -
الف. چگونگى تشخيص اراده واقعى قانون‏گذار 243
ب. آراى امام خمينى در مبناى مشروعيت حاكميت 244
يكم. آرايى كه بر مبناى انتصاب دلالت دارند 244
دوّم. آرايى كه بر انتخاب دلالت دارند 247
سوّم. اظهاراتى كه بر انتصابى - انتخابى بودن دلالت دارد 248
ج. صورت‏هاى پنج گانه گزينش رهبر 249
گفتار چهارم: رابطه ولايت مطلقه با قانون مدارى -
الف. ولايت مطلقه در فقه 250
ب. ولايت مطلقه در قانون اساسى 252
يكم. وظايف و اختيارات رهبر 252
يك. تمثيلى بودن اختيارات 254
دو. حصرى بودن اختيارات 255
سه. نظريه شوراى نگهبان 255
دوّم. اطلاق ولايت در ديدگاه قانون‏گذار 256
سوم. تجلى ولايت مطلقه در حلّ معضلات نظام 258
نتايج 262
پيوست‏ها -
پيوست اول 267
شش اصل محورى قانون اساسى 267
اصل دوم 267
اصل چهارم 268
اصل پنجم 268
اصل پنجاه و ششم 268
اصل ششم 268
اصل هفتم 268
پيوست دوم 269
اعضاى خبرگان قانون اساسى 269
پيوست سوم 271
اعضاى گروه يك 271
پيوست چهارم 272
اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى 272
پيوست پنجم 273
اعضاى كميسيون اول 273
پيوست ششم 274
اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره‏هاى مختلف 274
دوره اول 274
دوره دوم 274
دوره سوم 274
دوره چهارم 275
پيوست هفتم 277
جدول‏ها 277
فهرست منابع و مآخذ 283
آيات -
روايات -
منابع و ماخذ -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7465 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی