فهرست تفصيلى كتاب منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى تاریخ ثبت : 2012/02/25
طبقه بندي : ,103,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : مصطفى جعفر پيشه فرد
نوبت چاپ : 1384
متن :

فهرست تفصيلى كتاب منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى


فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيش‏گفتار -
مقدمه -
فصل اول: مفاهيم و كليات 18
فصل دوم: منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 18
فصل سوم: منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى شيعه 18
فصل چهارم: مستندات منصب امامت جمعه 19
فصل پنجم: بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 20
فصل ششم: فروع و آثار منصب امامت جمعه 20
فصل هفتم 21
خاتمه 21
فصل اوّل: مفاهيم و كليات -
بررسى لغوى و اصطلاحى واژه «منصب» 25
بيان محل نزاع 26
چند نكته 29
نكته اول: رابطه بحث منصب امامت جمعه، با وجوب تعيينى و تخييرى نماز جمعه 29
نكته دوم: رابطه نصب و اذن در اقامه نماز جمعه 29
نكته سوم: منصب امامت جمعه و مطلق يا مقيد بودن آن 30
نكته چهارم: منصب امامت جمعه و برقرارى حكومت اسلامى 30
نكته پنجم: فهرست نظريه‏هاى گوناگون در مسأله 33
فصل دوم: منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى -
اشاره 37
الف. منكران منصب بودن امامت جمعه 37
1. فقه مالكى 38
2. فقه شافعى 39
3. فقه حنبلى 41
4. فقه ظاهرى 42
ب. قائلان به منصب بودن امامت جمعه 43
1. فقه حنفى 45
مستند نظريه حنفى‏ها 47
الف) دليل نقلى 47
ب) دليل عقلى 48
2. فقه اوزاعى 49
3. فقه زيديه 50
نتيجه 53
فصل سوم: منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى اهل‏بيت(ع) -
اشاره 57
ديدگاه اول: پذيرش منصب امامت جمعه 57
گروه اول: امامت جمعه، منصب خاص معصوم 57
گروه دوم: امامت جمعه، منصب عام معصوم و فقيه 62
گروه سوم: امامت جمعه، منصب امام مسلمانان 67
نتيجه 71
ديدگاه دوم: نفى امامت جمعه در عصر غيبت 71
نتيجه 80
فصل چهارم: مستندات منصب امامت جمعه -
بخش اول: ادله لبّى 83
اشاره 83
1. دليل عقل 84
نقد و بررسى 85
2. سيره پيامبر اكرم(ص) و مسلمانان 88
پيشينه تاريخى اقامه نماز جمعه 89
تقرير دليل سيره 98
بررسى دليل سيره 101
اشكال اول 101
اشكال دوم 103
اشكال سوم 106
3. اجماع 107
بررسى اختلاف فقهاى شيعه درباره منصب امامت جمعه 110
بررسى نظريه اخباريان 111
پاسخ نظريه اخباريان 112
بخش دوم: ادله لفظى -
منصب امامت جمعه در روايات 114
مقدمه 114
1. موثقه سماعه 114
تقريب استدلال 114
2. واژه امام در روايات نمازجمعه 119
3. روايت فضل بن شاذان 121
بررسى سند 123
دلالت روايت 124
اشكال اول 126
اشكال دوم 127
4. روايات مربوط به ساكنان در دو فرسخى نمازجمعه 128
نقد و بررسى 129
5. شهر اجراى حدود، محل برپايى نمازجمعه 129
6. روايات هم‏زمانى عيدين با جمعه 130
بررسى روايات هم‏زمانى عيدين 131
تقرير اول: استدلال غيرمستقيم 131
تقرير دوم: استدلال مستقيم 133
7. روايات ديگر 134
نقد و بررسى 135
8. روايت صحيفه سجاديه 136
فصل پنجم: مستندات نفى منصب امامت جمعه -
مقدمه 141
1. آيه نماز جمعه 142
اشكال اوّل 142
اشكال دوم 143
اشكال سوم 144
بررسى نهايى دلالت آيه نماز جمعه 147
2. آيه صلاة وسطى‏ 150
3. روايات 150
نقد و بررسى تقرير اجمالى 151
بررسى تفصيلى اطلاقات روايى نماز جمعه 154
روايت اول 155
تقريب استدلال 155
روايت دوم 156
روايت سوم 157
روايت چهارم 158
روايت پنجم 158
4. استصحاب 159
فصل ششم: برخى از فروع و آثار فقهى منصب امامت جمعه -
اشاره 163
ديدگاه اول: تعطيلى نماز جمعه و نامشروعيت آن 165
ديدگاه دوم: مشروعيت نماز جمعه، به شرط حضور فقيه جامع الشرائط 165
نظريه محقق نراقى و آيت اللّه بروجردى 166
بررسى ديدگاه محقق نراقى و آيت اللّه بروجردى 168
اشاره 172
نكته اول: بررسى شرطيت حضور فقيه 172
نكته دوم: بررسى وجوب تعيينى يا تخييرى نماز جمعه، از ديدگاه محقق كركى 174
مطلب اول: نفى ملازمه بين حضور و بسط يد 174
ارزيابى تفصيل ميان زمان بسط يد و عدم آن 175
مطلب دوم: مستند نفى ملازمه ميان حضور معصوم و بسط يد 177
بررسى مستند مطلب دوم 178
وجوب نماز جمعه از نگاهى ديگر 183
احتمال اول 183
نتيجه 184
احتمال دوم 185
بررسى نظريه نفى وجوب تعيينى نماز جمعه 186
نتيجه 191
ديدگاه سوم: اذن عام براى عموم مردم 192
اشاره 192
مستندات اذن عام 194
مستند اوّل 194
مستند دوم 196
مستند سوم 196
فصل هفتم: منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى(ره) -
خاتمه: چكيده مطالب بررسى شده در تحقيق 207
فصل اول: مفاهيم و كليات 209
فصل دوم: منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 209
فصل سوم: منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى اهل بيت: 210
فصل چهارم: مستندات منصب بودن امامت جمعه 211
فصل پنجم: مستندات نفى منصب بودن امامت جمعه 212
فصل ششم: برخى از فروع و آثار فقهى منصب بودن امامت جمعه 213
فصل هفتم: منصب امامت جمعه در ديدگاه فقهى امام خمينى؛ 215
آيات -
روايات -
منابع و مآخذ -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7291 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی