فهرست تفصيلى كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى تاریخ ثبت : 2012/02/15
طبقه بندي : ,85,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : محمد سروش
نوبت چاپ : اول 1378
متن :

فهرست تفصيلى كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى

 

فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيش گفتار -
مقدمه -
فصل اوّل: دين و دولت -
پيش‏گفتار 27
دولت و ايدئولوژى 27
نياز به‏مكتب و ايدئولوژى، در دولت و سياست 31
1. نياز به‏ ايدئولوژىِ دينى -
ديدگاه اوّل: شريعت، قانون نظم اجتماعى 37
نقد و بررسى 37
ديدگاه دوم: شريعت، قانون تهذيب نفس 38
نقد و بررسى 39
ديدگاه سوم: شريعت، قانون كمال حقيقى انسان 43
2. متفكران اسلامى و همبستگى دين و دولت -
1- فارابى 47
2- ابن‏ سينا 49
3- غزالى 50
4- خواجه نصيرالدين طوسى 52
5- صدرالمتالّهين 55
نتيجه 56
3. تفكيك دين از دولت در غرب -
برداشت‏هاى ناروا از مسيحيّت 59
الف) تعارض بين دنيا و آخرت 60
ب) احكام مسخ شده 61
ج) عدم ارائه نظام مطلوب 62
د) نفى حقوق اجتماعى 63
عملكرد ارباب كليسا 65
عوامل ديگر 68
4. حكومت دينى و ابهامات -
1- حكومت دينى و تجدّد 71
نقد و بررسى 73
مرزهاى تجدّد و ثبات 73
اسلام و سازگارىِ جاودانگى و دگرگونى 76
1. عقل، از منابع احكام 79
2. قوانين ثابت و متغيّر 81
3. اجتهاد 83
4. اختيارات حاكم اسلامى 85
2- حكومت دينى و استبداد -
اسلام و گرايش‏هاى اجتماعى 93
اسلام و ارزش‏هاى انسانى 95
اسلام و آرمان‏هاى بشرى 96
اقليّت‏ها در دولت اسلامى 98
پيمان‏هاى متقابل 99
3- حكومت دينى و دموكراسى -
1. دموكراسى چگونه تعريف مى‏شود؟ 101
2. آيا دموكراسى معيار داورى است؟ 103
3. عناصر اصلىِ دموكراسى 109
4. دموكراسى و اصول تغييرناپذير دينى 116
انديشه تفكيك دين و دولت در ميان مسلمانان -
آغاز جدايى 120
بانيان انديشه تفكيك 122
الف) استبداد داخلى 122
ب) استعمار خارجى 123
ج) جريان روشنفكرى 126
بررسى علل و انگيزه‏هاى انديشه تفكيك 127
تفكيك زمينه‏ساز ترقى يا انحطاط؟ 133
تقدس حكّام 139
انگيزه‏هاى روانى انديشه تفكيك 142
فصل دوم: اسلام و حكومت(1) -
ضرورت حكومت 147
فرقه‏هاى اسلامى و ضرورت حكومت 149
اسلام و ارزش و اعتبار حكومت 151
حكومت و تحقق آرمان‏هاى اسلامى 152
حكومت و پاسدارى از دين 155
جايگاه دولت در قوانين اسلامى 158
گروه اوّل قوانين اسلامى 159
گروه دوم قوانين اسلامى 162
گروه سوم قوانين اسلامى 165
گروه چهارم قوانين اسلامى 167
گروه پنجم قوانين اسلامى 169
گروه ششم قوانين اسلامى 172
جايگاه دولت، در نظام عبادىِ اسلام -
نقش دولت اسلامى در برنامه‏هاى عبادى 179
1. وحدت، هماهنگى و انسجام 179
2. حفظ و احيا 180
3. اجرا 181
4. تعقيب و كيفر متخلّفان 184
نگاه مجدّد 184
فصل سوم: اسلام و حكومت(2) -
پيامبر و دولت اسلامى 191
پيامبر اسلام، موسس دولت اسلامى 192
زعامت سياسى امّت اسلامى 198
1- نصب حاكمان و فرمانروايان 198
2- صدور و ابلاغ بخشنامه‏هاى دولتى براى فرمانروايان 200
3- عقد پيمان‏هاى سياسى 202
4- انتخاب نمايندگان سياسى، اجتماعى 203
5- اعزام ماموران اطلاعات و تحقيقات 205
6- سركوب فتنه‏گران 206
رياست قضايى 207
1- قضاوت و داورى 207
2- نصب و اعزام قضات 207
3- زندانى كردن متّهم و مجرم 208
4- اجراى حدود 208
5- حكم به حجر، و تصرف در اموال محجور 208
6- مسئوليت پرداخت دين 209
هدايت، تنظيم و كنترل اقتصاد 209
1- تشكيلات گردآورىِ زكات 210
2- واگذارىِ منابع طبيعى 211
3- قراردادهاى اقتصادى 212
4- كنترل بازار و تجارت 213
نتيجه 216
دولت نبوى از ديدگاه قرآن -
بررسىِ نظريه تفكيك رهبرىِ دينى و دنيوى در سيره نبوى 217
1- قرآن و رهبرىِ سياسى پيامبر 218
2- قرآن و مسئوليت‏هاى اجتماعىِ پيامبر 222
3- قرآن و اموال پيامبر 228
1. خمس 228
2. انفال 229
3. فى‏ء 230
4. قرآن و مسئوليت مسلمانان در برابر پيامبر 233
لزوم اطاعت از پيامبر 235
لزوم ارائه اطلاعات و گزارشات به پيامبر 237
لزوم استيذان از پيامبر 239
فصل چهارم: رئيس دولت اسلامى -
شرايط رئيس دولت اسلامى 245
مبانىِ شرايط رهبرى 246
1- وحدت رهبرىِ دينى و دنيوى 246
2- امانت‏دارى و حكومت 248
3- حاكميت قانون 252
4- فلسفه اجتماعىِ رهبرى 257
الف) نمودِ رهبرى 260
ب) اصالت رهبرى 261
شرايط رهبرى در نظام‏هاى سياسى -
شرايط و صفات رهبر 266
شرايط عام رهبرى 266
رشد 268
حُسن ولايت 270
قوّت 270
تعبيرات ديگر 272
ديدگاه متفكران اسلامى 273
شرايط رهبرىِ مكتبى 275
افلاطون و رهبرىِ فيلسوفان 276
ماكياولى و تلوّن پذيرىِ رهبرى 276
فارابى و فضايل انسانىِ رهبر 278
ماركس و خصلت‏هاى طبقاتىِ رهبر 279
ويژگى‏هاى رهبر جامعه اسلامى -
الف) صلاحيت علمى 281
1- فقاهت 281
نصوص تعيين ولايت 283
قدر متيقّن 286
ادلّه شرايط رهبرى 289
شرط اجتهاد از ديدگاه دانشمندان اهل سنت 291
حكمت‏ها و ضرورت‏هاى شرط فقاهت 294
1. حاكميّت مكتب 295
2. رهبرىِ دينى و سياسى 295
3. اقتدار رهبرى 295
4. انطباق قوانين و مقتضيات 296
5. پشتوانه احكام ولايى 297
6. مشروعيّت اقدامات اجتماعى 298
2- اعلميّت -
نگاه فقهى 300
الف) مبناى اوّل: نصوص تعيين حاكم 301
ب) مبناى دوم، قدر متيقّن 306
ج) مبناى سوم، ادله خاص 307
تحليل و بررسى 309
نگاه كلامى 314
بررسى چند مسئله 321
1. نياز به‏اعلميت در امور حسبيّه 321
نقد و بررسى 322
2. تفسير اعلميّت 325
3. صلاحيت علمى، شرط لازم، نه كافى 330
3. صلاحيت اخلاقى -
شرط عدالت در متون اسلامى 337
حكمت و ضرورت شرط عدالت 338
1. تقوا و پويايىِ اجتماعى 339
2. تقوا و كنترل قدرت 340
3. تقوا و صيانت قانون 344
4. تقوا و رسالت پيشتازى 345
5. تقوا و قدرت مقاومت 348
6. تقوا و روحيه همدردى 350
7. تقوا و اخلاق رهبرى 352
آيا عدالت كافى است؟ (نگاه فقهى) 354
فصل پنجم: خاستگاه دولت اسلامى -
خاستگاه دولت اسلامى 363
الف) ديدگاه تاريخى 363
ب) ديدگاه حقوقى 364
سابقه تاريخىِ موضوع در ميان مسلمانان -
الف) وجوب شرعىِ انتخاب 365
ب) وجوب عقلىِ انتخاب 366
حاكميت الهى و ربوبيّت تشريعى 367
تفسير كلامى 370
ثمرات توحيد، در مسئله حاكميت 371
اصل اول 371
اصل دوم 375
اصل سوم 377
اصل چهارم 378
حاكميّت الهى از دو ديدگاه -
ويژگى‏هاى حاكميت الهى 382
1. تفكيك مُلك تكوينى و تشريعى 382
2. حكومت تشريعى، ملاك مشروعيّت 383
3. حاكميت تشريعى در دو قلمرو قانون‏گذارى و اجرا 383
4. حاكميت الهى و ميدان ارائه نظرات 384
5. حاكميّت الهى و شايسته سالارى 384
6. حاكميت الهى و محدوديّت قدرت حاكم 385
7. حاكميت الهى و اعتبار حقوق اجتماعى 385
ضرورت نصب در محدوده خاص 387
ضرورت نصب در بحران‏هاى فرهنگى - اجتماعى ‏387
ضرورت نصب در پيشوايان معصوم(ع) 389
ضرورت نصب در امامت عظمى 390
امامت، عهد الهى 393
حاكميّت الهى و دليل لطف -
حاكميت الهى در دو دوران حضور و غيبت معصوم 405
نصب در دوران حضور پيشواى معصوم 405
نقش بيعت در رهبرىِ سياسىِ پيامبر(ص) 405
1. توشيح 410
2. بيعت يا وكالت؟ 412
اوّل: بيعت و التزام 412
دوم: بيعت و اطاعت 414
سوم: بيعت و انتخاب 415
چهارم: بيعت و ولايت 417
پنجم: بيعت و اكثريت 419
جمع‏بندى 420
نصب در دوران غيبت -
در عرصه دليل 427
نصب يا انتخاب در نگاه عقل 430
انتخاب و برهان عقلى 431
استدلال نخست: 431
استدلال دوم: 434
انتخاب و توجيه عقلايى 439
نصب و برهان عقلى 443
نصب يا انتخاب در نگاه نصوص دينى -
نصب، به استناد مقبوله عمربن حنظله 446
الف) سند مقبوله 446
پاسخ اوّل 446
پاسخ دوم 448
پاسخ سوم 448
ب) دلالت مقبوله 452
1- گستره سوال 453
2- گستره پاسخ 454
برداشت كلى از مقبوله عمربن حنظله 459
تفسير نصب -
1- ضرورت عقلىِ اذن الهى 461
2- جواز تصدىِ قدر متيقن 462
3- بيان حكم شرعى 463
4- نيابت از امام 465
5- نصب خاص 466
تبيين دامنه نصب 468
پاسخ اوّل 470
پاسخ دوم 471
پاسخ سوم 471
انتخاب براساس روايات -
نظريه انتخاب، ويژگى‏ها و محدوديت‏ها 482
انتخاب از زاويه‏اى ديگر 488
فرض اوّل: نصب پس از انتخاب 489
فرض دوم: انتخاب پس از نصب 491
فصل ششم: اختياراتِ دولت اسلامى -
مبانىِ اختيارات دولت اسلامى 497
1. نگرش عقلانى 497
اختيارات، بر مبناى اهداف و وظايف دولت 497
1- انجام امور ضرورى جامعه كه هيچ فرد يا گروه خاصى، تعهدى براى انجام آن ندارد 501
2- هماهنگ‏سازى و جهت‏دهىِ فعاليت‏هاى اقتصادى 501
3- نظم و امنيت 502
4. دفاع و مقاومت 502
2. نگرش شرعى 506
الف) اختيارات، بر مبناى حاكميت بخشيدن به شريعت 506
ب) اختيارات، برمبناى نيابت از امامان معصوم(ع) 512
1- بررسىِ سند توقيع 514
2- بررسى متن توقيع 517
نيابت عامه، در فقه شيعه -
روند نيابت عامه در فقه 526
الف) ولايت مستقل 540
ب) ولايت غيرمستقل 540
نگاهى دوباره به زواياى نيابت از ديد فقها -
1- گستره ادله نيابت 544
2- اتفاق بر نيابت عامه 546
3- عوامل قبض و بسط در انديشه نيابت عامه 549
الف) دامنه اختيارات ولىّ معصوم 550
ب) امور شخصىِ ولىّ معصوم 551
ج) تخصيص نيابت 552
د) تشخيص موضوع 553
4- نيابت عامه و نسبت‏هاى ناروا 556
5- نيابت در دو تفكر شيعه و اهل سنت 558
فقيهان و كاربرد ولايت 560
دولت اسلامى و ولايت مطلقه -
ولايت مطلقه نبوى 573
ولايت مطلقه در ادبيات عرفانى 573
اَبعاد ولايت مطلقه نبوى 579
تصرف تكوينى 580
تصرف تشريعى 583
تصرف حكومتى 590
ولايت مطلقه فقيه -
دو اصطلاح 597
ولايت مطلقه در فقه 598
گستره ولايت مطلقه 601
الف) ديدگاه شيخ انصارى 601
نقد و بررسى 602
ب) ديدگاه علامه طباطبائى و شهيد سيد محمد باقر صدر 603
نقد و بررسى 607
سوال اوّل 607
سوال دوم 610
سوال سوم 611
اصول و مبانىِ ولايت مطلقه -
تاريخچه و سير تبيين ولايت مطلقه در نهضت اسلامى 615
1- حكومت از احكام اوليّه 624
2- حكومت، اهمّ احكام الهى 628
3- تقدم حكومت بر همه احكام 634
4- حكم حكومتى، از احكام اوليّه 639
نتيجه 645
حدود ولايت مطلقه -
حدود سلبىِ ولايت 651
1- ولايت و نفى جانبدارى از منافع شخصىِ ولىّ 652
2- ولايت و نفى تصرّفات خودسرانه 654
3- ولايت و نفى دخالت در امور شخصى 656
4- ولايت و نفىِ قانون گريزى 658
5- ولايت و نفىِ روح فردگرايى 663
6- ولايت و نفىِ پيمان‏شكنى 666
آيات -
روايات -
اشعار -
منابع و ماخذ -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 8064 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی