فهرست تفصيلى كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان تاریخ ثبت : 2012/02/19
طبقه بندي : ,92,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : سيّد جواد ورعى
نوبت چاپ : 1381
متن :

فهرست تفصيلى كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان


فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيش‏گفتار -
مقدمه -
دفتر اوّل حقوق و وظايف شهروندان -
درآمدى بر حق و تكليف 23
الف) مفهوم «حق» 26
واژه حق 26
«حق» در اصطلاح 28
تلازم حق و تكليف 30
طرفينى بودن حقوق در جامعه 31
حقّ خداوند بر بندگان، يك‏طرفه يا دو طرفه؟ 32
نگاه حكيمان و عارفان، از افقى بالاتر 35
حق و عنصر الزام 37
ب) سرچشمه حقوق 41
حقوق انسان آميزه‏اى از «حقوق طبيعى» و «حقوق قراردادى» 42
قرآن و جايگاه انسان در نظام خلقت 45
برخوردارى از حقوق در پرتو پاى‏بندى به تكاليف 47
ج) حق و تكليف در نظام اسلامى 50
تكليف، لازمه زندگى دنيا 50
بخش نخست: حقوق شهروندان -
الف) جايگاه انسان در نظام هستى 58
ب) جايگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن‏دو 62
ج) جايگاه دنيا و آخرت 66
فصل يكم برخوردارى از فضاى سالم رشد فكرى و روحى -
دليل عقلى 73
مقدمه يكم 73
مقدمه دوم 74
مقدمه سوم 75
جامعه و حكومت از زمينه‏هاى تحقّق اين حق 80
دليل نقلى 80
1- پيامبر و رهايى مردم از قيد و بند اسارت 80
2- پيامبران و نجات بشريت از استضعاف و سقوط 81
3- هجرت براى بندگى خدا 82
4- همكارى بر انجام دادن نيكى‏ها و عدم همكارى در ارتكاب زشتى‏ها 83
5- تلاش براى جلوگيرى از گسترش فساد و انحراف 84
جايگاه اين حق در نظام‏هاى سياسى بشرى 87
فصل دوم حاكميّت -
تعريف حاكميّت 93
نظريه «حاكميّت ملّى» در غرب 95
«حاكميّت ملّى» و متفكران مسلمان 98
بررسى دلايل حاكميّت مردم 101
دليل يكم و بررسى آن 101
دليل دوم و بررسى آن 103
دليل سوم و بررسى آن 104
دليل چهارم و بررسى آن 106
حاكم الهى و انتخاب مردمى 107
جمع بندى 108
فصل سوم آزادى اجتماعى -
تعريف آزادى 113
اقسام آزادى 116
آزادى فلسفى 116
آزادى معنوى 118
آزادى اجتماعى - سياسى 122
آزادى حقّ است يا تكليف؟ 123
نگاه‏هاى متفاوت به اصل «آزادى» 125
1- آزادى عقيده و مذهب 131
نقد و بررسى 133
آزادى عقيده در اسلام 136
حكمت و فلسفه مجازات مرتد 138
2- آزادى تفكّر -
ورود در وادى حيرت 147
3- آزادى بيان و قلم 149
اسلام و ارزش آزادى بيان 151
ممنوعيّت كتب و نشريات گمراه‏كننده 155
4- آزادى تعليم و تربيت 158
5- آزادى رفتار فردى 161
فصل چهارم نظارت -
«نظارت» در نظام سياسى اسلام 171
سابقه «نفى نظارت مردمى» در فلسفه سياسى غرب 173
«نظارت مردمى» در نظام سياسى اسلام 176
انگيزه نظارت 177
حدود نظارت 178
اعتراض، شورش، عزل 180
بخش دوم وظايف شهروندان -
فصل يكم: وفادارى نسبت به حكومت‏ -
وفادارى به حكومت يا حاكم اسلامى؟ 193
بيعت و سابقه آن در تاريخ اسلام 197
بيعت و وفادارى 197
بيعت در صدر اسلام 200
بيعت و رأى دادن 202
تفاوت ميان بيعت و انتخاب 206
برخورد با بيعت‏شكنان و خيانت پيشگان 207
وفادارى همگان يا بيعت‏ كنندگان و رأى دهندگان؟ 210
فصل دوم اطاعت از حاكم اسلامى -
مبناى «اطاعت از حاكم» 221
بداهت «لزوم اطاعت از حاكم» 223
دلايل لزوم اطاعت از حاكم 225
دلايل عقلى 225
دليل نخست 225
دليل دوم 226
دليل سوم 227
دليل چهارم 228
دليل پنجم 228
دلايل نقلى 229
الف) استدلال به قرآن كريم 229
«أُولى‏الأمر» و پيروى از نمايندگان ايشان 235
آيا «حكم به اطاعت» به «وصف أُولى‏الأمر» تعلق گرفته؟ 235
جمع بندى و نتيجه‏گيرى 240
ب) استدلال به روايات 240
روايت نخست 240
روايت دوم 241
روايت سوم 241
روايت چهارم 241
روايت پنجم 242
روايت ششم 243
روايت هفتم 243
اطاعت مطلق يا مشروط؟ -
1 - حاكم اسلامى واجد شرايط باشد 244
2 - حاكم، به نافرمانى خدا امر نكند 246
3 - حاكم به وظايف قانونى خويش عمل كند 250
تفكّر رايج در ميان اهل سنّت 252
آثار و پيامدهاى انديشه سياسى اهل سنّت 254
4 - يقين به خطاى حاكم پيدا نشود 257
سرپيچى، اعتراض، مقاومت و عزل 266
اطاعت دينى يا انجام وظيفه مدنى؟ 274
اطاعت آگاهانه يا كوركورانه؟ 279
فصل سوم أمر به معروف و نهى از منكر -
اصلاح فرد و جامعه در پرتو امر به معروف و نهى از منكر 288
امر به معروف و نهى از منكر و دخالت در امور ديگران 290
جايگاه والاى امر به معروف و نهى از منكر و حكمت آن 291
امر و نهى حاكمان و صاحب منصبان 294
شرايط امر به معروف و نهى از منكر 300
مراتب امر به معروف و نهى از منكر 302
فصل چهارم نصيحت حاكم -
نصيحت چيست؟ 307
نصيحت، حق و وظيفه متقابل مردم 308
نصيحت با هدف تأثير گذارى 310
نصيحت حاكم، نيازمند شرايط مساعد 312
امام على، الگوى خيرخواهى حاكمان و نصيحت خواهى از مردم 313
دفتر دوم حقوق‏ووظايف دولتمردان -
جايگاه حاكم در فرهنگ اسلامى 321
1. امين 321
2. حافظ و نگهبان 324
3. والى و سرپرست 325
4. امام و قائد 325
5. برادر و معلّم 329
حكومت، مسؤوليّتى الهى 330
حكومت، نعمتى الهى 331
بخش اوّل حقوق دولتمردان -
فصل يكم: امر و نهى (حاكميّت سياسى) -
الف) قلمرو امر و نهى حاكم 342
ب) دلايل حقّ امر و نهى حاكم 346
دليل عقلى، حكومت ملازم با امر و نهى 346
دلايل نقلى 347
1. اولويت مطلق پيامبر، (حاكم) 348
2. حاكم اولى‏الأمر است 352
3. اختيارات گسترده 353
4. اطاعت از حاكم واجب است 355
5. نصب كارگزاران حكومتى 356
ج) امر و نهى (حكم حكومتى) بر محور «مصلحت» 356
فصل دوم قضاوت و داورى (حاكميّت قضايى) -
الف) پيامبران در مسند قضاوت و داورى 364
ب) داورى بر اساس تعاليم آسمانى 367
پاسخ يك شبهه 368
داورى بر محور عدالت 369
فصل سوم ولايت بر منابع و ثروت‏هاى عمومى -
الف) انفال در اختيار حاكم (دولت) است 376
ب) حاكم متولى زكات است 381
مصرف زكات 384
ج) متولى خمس حاكم است 386
د) حاكم و حق دريافت ماليات 390
ه) نظارت بر فعاليت‏هاى اقتصادى 392
الف) نظارت بر توليد 393
ب) نظارت بر توزيع ثروت 394
ج) نظارت بر مصرف 396
فصل چهارم نظارت و مراقبت -
الف) نظارت و مراقبت از تحركات دشمن 400
ب) نظارت بر عملكرد دولتمردان 404
ج) نظارت بر رفتار شهروندان 406
د) نظارت‏هاى متفاوت بر پايه‏هاى مختلف 407
بخش دوم: وظايف دولتمردان -
فصل يكم: عدالت اجتماعى‏ -
عدالت در مكاتب سياسى 418
جايگاه عدالت اجتماعى در فرهنگ اسلامى 420
الف) عدالتِ خالق هستى 420
ب) عدالت، اساس جهان 421
ج) شريعت بر محور عدالت 423
د) عدالت هدف پيامبران 423
ه ) عدالت، فلسفه حكومت 427
و) عدالت، ارزش برتر 430
عدالت و آزادى 431
عدالت و امنيت 433
عدالت و رفاه 436
عدالت و بخشش (اخلاق) 437
حاكم اسلامى و عدالت اجتماعى -
1- ايجاد شرايط مساوى براى عموم شهروندان 440
2- عدالت در قانونگذارى 443
3- تساوى در برابر قانون 446
4- تعادل ثروت و جلوگيرى از بروز شكاف طبقاتى 449
موانع تحقّق عدالت اجتماعى 456
1- دنياطلبى دولتمردان 456
2- استبداد و خودكامگى 457
3- هرج و مرج اجتماعى 458
4- پيشداورى 459
آثار عدالت در جامعه 460
1- دوام حكومت در پرتو عدالت 460
2- علاقه مردم به حاكمان و اطاعت از آنان 460
3- رشد كمالات روحى و اخلاقى 462
4- بى‏نيازى مردم 463
فصل دوم مواسات -
مواسات، وظيفه‏اى همگانى 467
حاكمان و دولتمردان و تكليف الهى مواسات 469
آثار و بركات مواسات 472
فصل سوم مشورت -
الف) محدوده مشورت 478
ب) حكم مشورت 480
ج) فلسفه مشورت 482
1 - استفاده از نظر ديگران 482
2 - شخصيت دادن به مردم 484
3- تعليم و تربيت ديگران 485
4- شناسايى افراد 485
5- احساس مسؤوليّت بيش‏تر 486
د) حاكم اسلامى و رأى اكثريّت مشاوران 487
دلايل اعتبار رأى اكثريّت 488
بررسى دلالت آيه شريف 489
تصميم گيرى با شخص پيامبر 490
بررسى دليل عقلى 491
بررسى سيره عقلا 492
سيره عملى پيشوايان معصوم -
سيره رسول اكرم(ص) 494
سيره امام على(ع) 499
مشورت در صورت نياز 499
عزل معاويه از امارت 500
نظرخواهى از ياران درباره اصحاب جمل 501
نظرخواهى از ياران درباره معاويه 502
سيره امام حسن مجتبى(ع) 503
سيره امام حسين(ع) 504
سيره شيخين 505
ه') رهبرى و مشورت در قانون اساسى 507
فصل چهارم تعليم و تربيت -
الف) «آگاهى شهروندان»، در نظام‏هاى سياسى 514
در نظام اسلامى 514
در نظام‏هاى سياسى ديگر 517
ب) رشد اعتقادى و اخلاقى شهروندان (تزكيه) 519
در نظام‏هاى سياسى بشرى 519
در فرهنگ اسلامى 521
سلوك و رفتار دولتمردان 523
در عرصه سياستگذارى و برنامه ريزى 524
فصل پنجم ايجاد امنيّت -
الف) امنيّت فراگير در جامعه اسلامى 530
امنيّت فراگير در پرتو قوانين فراگير 532
قانون لاضرر 533
ب) دولت اسلامى و امنيت ملى 535
مشاركت مردمى از عوامل تأمين امنيت 536
ج) دولت اسلامى و امنيّت امّت اسلامى 537
خاتمه آثار اداى حقوق متقابل -
1- حاكميّت حق 545
2- برپايى اركان دين 547
3- گسترش عدالت 548
4- رواج آداب و سنن مذهبى 549
آيات -
روايات -
اشعار -
منابع و ماخذ -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7301 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی