فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى, هدف‏ها و مسؤوليت‏ها تاریخ ثبت : 2012/02/20
طبقه بندي : ,94,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى, هدف‏ها و مسؤوليت‏ها
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : گروهى از نويسندگان
نوبت چاپ : 1381
متن :

فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى,  هدف‏ها و مسؤوليت‏ها

 

فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيشگفتار - ابراهيم امينى -
اقتدار ملى در سايه رفتار علوى - سيد ضياء مرتضوى -
وظايف و مسؤوليتهاى حاكم در نگاه على(ع) - محمدعلى رستميان -
مقدمه 25
حاكم، وظيفه، وظيفه ‏ساز 26
دين، وظيفه‏ساز براى حاكم 27
وظايف حاكم 31
وظايف فردى حاكم 31
1. خودسازى 32
الف) مقاومت در برابر وسوسه‏هاى نفسانى و... 32
ب) پرهيز از رياست‏طلبى 33
ج) ارتباط عبادى دايم با خداوند 35
د) اكتفا به حداقل بهره‏هاى دنيا 36
2. اخلاق اسلامى 37
الف) رحمت و شفقت 37
ب) گشاده‏رويى و نزديكى با مردم 38
ج) عيب‏پوشى از مردم 39
وظايف اجتماعى حاكم 40
1. حاكم و مردم 40
الف) عدل 41
امور شخصى 41
امور اجتماعى 41
امور اقتصادى 43
نظارت بر تجار و صاحبان صنايع 43
ترجيح دادن منافع عمومى 44
رسيدگى به فقرا 44
ب) آسان‏گيرى 45
ج) رسيدگى مستقيم به امور مردم 46
د) تعليم و روشنگرى 47
2. حاكم و كارگزاران 47
3. حاكم و جامعه 49
آگاهى از امور جامعه 49
آبادانى كشور 50
نظم 50
مسؤوليتهاى حاكم 51
حاكم، مسؤول در برابر خداوند و مردم 51
مسؤوليت حاكم در برابر كارهاى كارگزاران 53
مسؤوليت حاكم به هنگام عجز كارگزاران 53
حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين على(ع) - حسين جوان آراسته -
مقدمه 57
1. برابرى و مساوات 60
1-1. تساوى در برابر حق 60
1-2. تساوى در برابر قانون 61
1-3. تساوى در بيت المال 63
1-4. تساوى در برخورد با مردم 66
1-5. تساوى در جنسيّت 67
نكته مهم 71
عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعى 72
2. آزادى 73
2-1. آزادى عقيده 73
2-2. آزادى بيان و قلم 77
2-3. آزادى احزاب و انجمنها 80
2-4. آزادى اجتماعات 80
3. امنيت و مصونيّت 81
3-1. امنيت جانى و حيثيتى 81
3-2. امنيت مالى و اقتصادى 82
3-3. امنيت و مصونيت قضايى 83
3-4. مصونيت از تجسس 84
4. آموزش و پرورش همگانى 85
5. حق تأمين اجتماعى 86
عدالت اجتماعى در حكومت علوى - محمود لطيفى -
مفهوم عدل در بيان علوى 90
نگاهى به معناى لغوى عدل 92
مفهوم اصطلاحى عدل 94
جايگاه عدل در بيان علوى 96
الف: در باورها و بينشها 96
ب: در نظام سياسى 97
عوامل تحقق عدالت 98
عوامل اجراى عدالت 100
الف: تبعيض 101
ب: سودجويى 103
ج: امتيازطلبى 104
د: ضعف نفس 106
گستره عدالت در حكومت دينى 108
سرآغاز بى‏عدالتى‏ها در تاريخ سياسى اسلام 108
جلوه‏هاى عدالت در سيره علوى 109
ستيز با عدالت‏گريزان 110
عدالت علوى در سياست و اقتصاد 113
حكومت علوى از نگاه امام خمينى(ره) - جواد محدّثى -
دين و سياست 121
آبروبخشى به حكومت 123
حكومت در راستاى احياى حق 124
عدالت اجتماعى 125
قانون‏مدارى 127
تكليف‏گرايى 129
گرفتاريهاى حكومتى 132
اهتمام به حفظ نظام 135
آرمانهاى حكومت از ديدگاه امام على (ع) - بهرام اخوان كاظمى -
مقدمه 141
گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل‏نگر 143
گفتار دوم: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزءنگر 146
1. تأمين سعادت مادى و معنوى و توجه به رشد و بالندگى مردم 146
2. احيا و اقامه حق و دفع باطل 149
3. تحقق عدالت 151
4. تأمين امنيت 152
5. تحقق وحدت امت در پرتو حكومتِ رهبرى الهى 153
6. تأمين رفاه عمومى 154
7. نفى خشونت و خودكامگى 155
8. حفظ كرامت انسانى 155
9. وصول به تعامل صحيح بين حكومت و... 156
حكومت علوى و اهتمام به اصلاحات... - مصطفى جعفر پيشه ‏فرد -
پيش‏گفتار 163
مقدمه 166
اصلاحات اقتصادى حكومت علوى 172
1. رفع تبعيض از بيت‏المال و برقرارى عدالت در... 172
2. بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومى 174
3. پيشگيرى از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد 177
الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن براى ديگر كارگزاران 177
ب) زير نظر گرفتن رفتار اقتصادى نزديكان 179
ج) حسابرسى و نظارت بر دارايى كارگزاران 181
4. تلاش در جهت توسعه عمران و آبادانى زمين 183
مقدمه 183
شكوفايى اقتصادى و آبادانى زمين و مبانى آن 185
5. تأمين اجتماعى اقشار محروم و از كارافتاده 199
نگاهى به امنيت از منظر امير مؤمنان (ع) - قربانعلى درّى نجف‏آبادى -
امنيت در فرهنگ قرآنى 213
امنيت ملى 221
گستره امنيت 225
امنيت و نظم داخلى 228
امنيت مرزها 230
امنيت قضايى 232
رابطه آزادى و امنيت 235
نتيجه‏گيرى 237
امنيت و رسانه‏هاى ارتباط جمعى 241
اطلاعات و امنيت 242
عدالتخواهى و خودكامگى ستيزى در... - بهرام اخوان كاظمى -
الف) اهميت عدالت 247
ب) تعاريف عدالت و تأكيد بر ويژگى اجتماعى آن 249
ج) رابطه عدالت با حق 254
د) همسانى عدالت با عقل و خرد عملى 257
ه') الهى و ايمانى بودن مبانى و منابع عدالت 256
و) عدالت رمز بقاى استحكام و ترقى نظام سياسى و... 257
ز) تأكيد بر عدالت در گزينش و عملكرد كارگزاران نظام،... 259
ح) نهى شديد از استبداد و خودكامگى و... 260
ط) امر به مقابله با جائرين و ضرورت آن 263
ى) عدالت بالاترين و برترين مصلحت 264
اهتمام به دين در حكومت علوى - احمد عابدى -
1. توضيح واژه دين و حكومت 269
حكومت 271
ملاك دينى بودن حكومت 273
نقش توحيد در حكومت اسلامى 275
ارزشهاى دينى در حكومت علوى 278
كيفيت پذيرش خلافت توسط امام(ع) 280
نقش دين در قدرت سياسى اميرالمؤمنين عليه‏السلام 282
نقش دين در عزل و نصبها 284
ديندارى و سياستهاى ادارى و سفارشها به كارگزاران 285
ديندارى در قضاوتهاى امام(ع) 287
مبارزه با فساد در حكومت علوى - قربانعلى درّى نجف‏آبادى -
هدف و انگيزه از پذيرش حكومت 292
1. مبارزه با سيرى ظالم و گرسنگى مظلوم 293
2. احياى دين و اصلاح‏طلبى 293
3. اقامه حق و رفع باطل 293
4. احياى معالم و ارزشهاى عصر نبوى(ص) 293
5. شايسته‏سالارى و حكومت انسانهاى شايسته 294
6. احقاق حقوق بيت‏المال 294
7. مساوات در امر تقسيم بيت‏المال 295
8. مبارزه با خشونت و استبداد 295
شرايط جامعه اسلامى در دوران خليفه سوم 295
1. شكل‏گيرى دو طبقه عامه و خاصه 296
2. گرايشهاى نژادپرستانه و قوم‏گرايى 296
3. بدعتها و تحريفها 297
4. فساد اجتماعى 297
انواع مفاسد 299
شيوه‏هاى امام(ع) براى مبارزه با فساد موجود 299
الف) مبارزه با فساد در بعد نظرى 300
ب) مبارزه با فساد در بعد عملى 301
1. موضوعات مربوط به خودكنترلى 302
2. موضوعات مربوط به نظارت و كنترل دقيق بر... 302
3. اقدامات عملى و برنامه اصلاحات 302
بركنارى و عزل كارگزاران دوره عثمانى 303
دستگاه قضايى و مبارزه با فساد 304
مبارزه مستمر و پيگير با فتنه و فساد 306
مبارزه با مفاسد اقتصادى 307
مبارزه با تبعيض و بى‏عدالتى 309
1. مبارزه با جنون قدرت 311
2. تصفيه و پالايش جامعه از عناصر فاسد و فرصت‏طلب 312
3. مبارزه با تكبر و تفرعن 312
4. مبارزه با تملق و چاپلوسى 312
5. مبارزه با اغنيا و مترفين 313
6. مبارزه با تبانى و ساخت و پاخت 313
7. قاطعيت در حسابرسى بيت‏المال 313
8. نفى تبعيض حتى نسبت به نزديكترين افراد 313
9. هشدار در مورد خيانت در بيت‏المال و مبارزه با آن 314
مبارزه با مفاسد اخلاقى و اجتماعى 314
مبارزه با تحريفات و انحرافات 315
مبارزه با خرافات و تحريف 316
مبارزه با بدعتها 318
بازرسى و نظارت عالى 319
دو نوع بازرسى و رسيدگى 321
پيگيرى گزارش بازرسان و مأموران ويژه 321
شرايط و صفات بازرسان 322
حفاظت اطلاعات و حفاظت كارگزاران 323
نظارت عمومى 325
دولت كارآمد 329
مبارزه با فساد، اصلى ثابت براى دولتها 331
آيات -
روايات -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7317 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی