فهرست تفصيلى كتاب آزادى، عقل و ايمان تاریخ ثبت : 2012/02/21
طبقه بندي : ,98,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب آزادى، عقل و ايمان
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : محمد سروش
نوبت چاپ : 1381
متن :

فهرست تفصيلى كتاب آزادى، عقل و ايمان


فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيشگفتار، رئيس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى -
مقدمه: بستر تاريخى، آزادى عقيده، چالش‏هاى ديروز، پرسش‏هاى امروز -
كارنامه مسلمانان 17
نگاه بشر امروز 21
فصل اوّل: مبادى معرفتى آزادى عقيده -
بخش اوّل: منزلت انسان 27
بخش دوم: تفسير آزادى -
1. آزادى و استعدادهاى ديگر 39
2. آزادى بر محور عقلانيت 40
3. آزادى و مسؤوليت 41
4. آزادى، وسيله نه هدف 43
5. محدوديت آزادى 44
بخش سوم: ارزش عقيده -
1. تفكيك اعتقاد و ايمان از معرفت 50
نقد و بررسى 52
الف. انكار يقين براى رهايى از استبداد! 52
ب. انكار عنصر يقين در ايمان 55
ج. انكار عقلانيت در ايمان 58
2. تجربه درونى، جوهره دين 60
نقد و بررسى 62
الف. خاستگاه تجربه دينى در كلام جديد 62
ب. اعتبار تجربه دينى 63
ج. تبيين تجربه دينى 64
3. سازگارى ايمان و شك 69
نقد و بررسى 71
رابطه شك و ايمان 71
الف. شك، مقدمه ايمان 71
ب. شك، همراه ايمان 73
شك پايدار و شك گذرا 73
آسيب شك 75
4. كثرت‏گرايى، نفى ترجيح عقيده خاص 77
صراطهاى مستقيم -
1. عجز انسان از درك حقيقت، و ناتوانى عقل از شناخت قطعى 80
2. نسبيت گزاره‏هاى اعتقادى 81
3. انكار موضع حقانيت 81
4. بن بست عقل در ارزيابى عقايد 81
نقد و بررسى 83
الف. سيطره شكاكيت 83
ب. امتناع گزينش 84
ج. بحران دين‏ورزى 85
د. تضاد دينى 85
ه . امكان نجات 87
فصل دوم: اصول آزادى عقيده -
بخش اوّل: اصول و مبانى آزادى عقيده در غرب 95
1. عقيده، موضوعى شخصى 97
2. نسبيت عقايد 102
3. برترى انسان از عقيده 106
4. جدايى حقوق از عقايد (حقوق بشر) 114
خاستگاه حقوق بشر در غرب 118
دين و حقوق بشر 120
جايگاه حق خداوند 123
معماى حيثيت ذاتى بشر 126
5. لزوم رفتار برابر با عقايد گوناگون 128
تقرير اول: برابرى 129
تقرير دوم: منفعت 131
برداشت ناروا از متون اسلامى 133
تقرير سوم: عدالت 135
بخش دوم اصول آزادى عقيده از نظر اسلام -
1. آزادى ايمان 141
الف. اكراه ناپذيرى دين 141
نقد و بررسى 143
(لا اكراه فى الدين) 147
تفسير اول 147
نقد و بررسى 148
تفسير دوم 149
نقد و بررسى 149
تفسير سوم 150
نقد و بررسى 150
تفسير چهارم 151
نقد و بررسى 152
تفاسير ديگر 157
الف. نفى حكم اكراه 157
ب. نفى اكراه در باطل 157
ج. نفى اكراه در باطن، نه ظاهر 158
د. نفى اكراه در مقامات عرفانى 158
ه . نفى اكراه در جزا 158
ب. شخصى بودن ايمان 159
1. اختيار انسان بر ايمان 160
2. تكليف انسان بر ايمان 161
3. رسالت تبليغ ايمان 162
مشروعيت جهاد براى تحميل ايمان -
ديدگاه اول: تحميل اسلام ظاهرى، نه ايمان باطنى 171
ديدگاه دوم: تحميل حق انسانى، نه عقيده شخصى 173
1. عقيده توحيدى، حق انسانيت است 173
2. احياى حق انسانيت، مشروع است 174
3. تحميل، پس از اتمام حجت، جايز است 174
4. تحميل دين، يك استثنا (نه قاعده) است 175
ديدگاه سوم: تلاش براى رفع موانع ايمان آزاد 178
ديدگاه چهارم: قيام براى انهدام حاكميت كفر 183
حكم فقهى اكراه بر ايمان -
اصل اول 189
اصل دوم 189
اصل سوم 189
اصل چهارم 190
اصل پنجم 190
اصل ششم 191
نظريه عدم مشروعيت اكراه بر ايمان 191
2. آزادى عقل -
پيوند حق‏گرايى و آزاد انديشى 199
رابطه آزادى عقيده و آزادى انديشه 204
زمينه آزادانديشى 206
فرصت پژوهش 212
1. فرصت پرسش 213
الف. جرأت پرسش 214
ب. مشروعيت پرسش 214
ج. امنيت پرسشگر 220
فرصت طرح پرسش، نه القاى شبهه 221
2. فرصت جدال و گفت‏وگو 225
3. فرصت كاوش و جست‏وجو 229
ممنوعيت كتب ضالّه -
بررسى اجمالى 233
بررسى تفصيلى 236
1. پيشينه فتوا 237
2. سير استدلال‏هاى فقهى 237
3. حكم عقل و حكمت عقلانى 239
4. شناخت موضوع 244
5. راه‏كارهاى حفظ ايمان و حراست از عقيده 248
6. دگرگونى‏هاى عصرى 251
فصل سوم: آزادى تغيير عقيده (ارتداد) -
بخش اوّل: ارتداد و چالش‏هاى عصرى 261
كيفر ارتداد 264
رويكرد انكار 265
رويكرد تحليل 268
الف. گرايش سياسى 269
ب. گرايش اجتماعى 270
ج. گرايش فردى 271
رويكرد تقييد 273
بخش دوم: كيفر ارتداد، حكم حكومتى -
حكم حكومتى و شيوه بازشناسى آن 288
بررسى ماهوى حكم مرتد 292
الف. فضاى صدور حكم قتل مرتد 292
ب. قواعد كلى درباره مرتد 295
ج. شرايط مختلف ارتداد 300
بخش سوم: ماهيت تعزيرى كيفر مرتد -
1. به كار نگرفتن تعبير «حد» در روايات 309
2. تعبيرات فقها درباره كيفر مرتد 310
3. قضاوت دانشمندان اهل سنت 310
4. انعطاف‏پذيرى كيفر مرتد در قرآن 311
5. انعطاف‏پذيرى كيفر مرتد، در روايات 312
نگاه نهايى 315
فصل چهارم: نگرش ‏عرفانى ‏بر آزادى‏ عقيده -
نقد و بررسى 323
فصل پنجم: آزادى عقيده تكليف فرد و مسؤوليت دولت -
تكليف ديندارى 334
استناد به قرآن 340
مسؤوليت دينى دولت 345
گرايش اول: تفوق دولت بر عقيده 345
گرايش دوم: بى‏طرفى دولت درباره عقيده 349
گرايش سوم: تفوق عقيده بر دولت 354
فصل ششم: آزادى عقيده در اسناد حقوقى -
آزادى عقيده، در اسناد بين‏المللى حقوق بشر 364
چالش مسلمانان با مفاد اسناد بين‏المللى درباره آزادى عقيده 368
الف. ريشه اختلاف 368
ب. رأى مخالف به حقوق بشر غربى 371
ج. عرضه حقوق بشر اسلامى 372
آزادى عقيده، در اسناد حقوقى جمهورى اسلامى 378
1. ممنوعيت تفتيش عقايد 379
2. نفى جرم از صرف عقيده 381
3. آزادى مراسم مذهبى 385
پيوست‏ها 389
پيوست اول -
استعمار و حيله آزادى عقيده 391
پيوست دوم -
آزادى عقيده، ابزار سياسى 396
پيوست سوم -
نهضت مشروطيت و آزادى عقيده 400
پيوست چهارم -
انقلاب اسلامى و آزادى عقيده 404
آيات -
روايات -
اشعار -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7305 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی