فهرست اشعار كتاب آزادى عقل ايمان تاریخ ثبت : 2012/02/22
طبقه بندي : ,98,
عنوان : فهرست اشعار كتاب آزادى عقل ايمان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

فهرست اشعار

رديف متن اشعار شماره صفحه
1
كفر چو منى گزاف و آسان نبود محكم‏تر از ايمان من ايمان نبود
20
2
در دهر، يكى چو من و آن هم كافر؟ پس در همه دهر، يك مسلمان نبود
20
3
نظام بى نظام ار كافرم خواند چراغ كذب را نبود فروغى
21
4
مسلمان خوانمش زيرا كه نبود دروغى را جوابى جز دروغى
21
5
دگر كردى سؤال از من كه من چيست مرا از من خبر كن تا كه من كيست؟
32
6
چو هست مطلق آمد در اسارت به لفظ من كنند از وى عبارت
32
7
حقيقت كز تعين شد معيّن تو او را در عبارت گفته‏اى من
32
8
بيش‏تر اصحاب جنّت ابلهند تا زشر فيلسوفى مى‏رهند
59
9
نه هر آدمى زاده از دد به است كه دد زآدمى زاده بد به است
107
10
به است از دد انسان صاحب خرد نه انسان كه در مردم افتد چو دد
107
11
چون انسان نداند به‏جز خورد و خواب كدامش فضيلت بود بر دواب؟
107
12
تن آدمى شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آدميت
107
13
اگر آدمى به چشم است و دهان و گوش و بينى چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت
107
14
خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل وظلمت حيوان خبر ندارد ز جهان آدميت
107
15
به حقيقت آدمى باش و گرنه مرغ باشد كه همان سخن بگويد به زبان آدميت
107
16
طيران مرغ ديدى تو زپاى‏بند شهوت به درآى تا ببينى طيران آدميت
107
17
مگر آدمى نبودى كه اسير ديو بودى كه فرشته ره ندارد به مكان آدميت
107
18
رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت
107
19
دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
108
20
گفتم كه يافت مى نشود جسته‏ايم ما گفت آن‏كه يافت مى نشود آنم آرزوست
108
21
گر به صورت آدمى انسان بُدى احمد و بوجهل پس يك‏سان بُدى
110
22
كه زردشت گويد به استا و زند كه هر كس كه از كردگار بلند
264
23
بپيچد به يك سال پندش دهيد همان مايه سودمندش دهيد
264
24
پس از سال اگر او نيايد به راه كُشيدش به خنجر به فرمان شاه
264
25
فكل حكم جاءَ فيه مصلحة و ان لدى الاوهام ليست واضحة
269
26
لكن عند الانفس الكليّة اسرارها الخفيّة جلية
269
27
بل حقيقت در حقيقت غرقه شد زان سبب هفتاد بل صد فرقه شد
321
28
از نظرگاه است اى مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و يهود
321
29
از نظرگاه است اى مغز وجود! اختلاف مؤمن و گبر و يهود
322
30
در عشق خانقاه و خرابات فرق نيست هر جا كه هست پرتو روى حبيب هست
323
31
آن‏جا كه كار صومعه را جلوه مى‏دهند ناقوس دير راهب و نام صليب هست
323
32
تفكّرت فى الاديان جداً تحققاً فألفيتها اصلاً له شعبا جمّاً
323
33
فلا تطلبن للمرء دينا فانه يصدّ عن الاصل الوثيق و انما
323
34
يطالبه اصل يعبّر عنده جميع المعالى و المعانى فيفهما
323
35
مؤمن و ترسا جهود و نيك و بد جملگان را هست رو سوى أحد
323
36
بلكه سنگ و خاك كوه و آب را هست واگشت نهانى با خدا
323
37
مؤمن و ترسا، جهود و نيك و بد جملگان را هست رو سوى احد
326
38
بلكه سنگ و خاك و كوه و آب را هست واگشت نهانى با خدا
326
39
لاجرم كفار را خون شد مباح همچو وحشى پيش نشاب و رماح
328
40
هر كه باشد از زنا وز زانيان اين برد ظن در حق ربانيان
329
41
گر نبودى از نتيجه‏ى مرتدان كى چنين گفتى براى خاندان
329
42
نه همه شب‏ها بود قدر اى جوان! نه همه شب‏ها بود خالى از آن
329
43
آن‏كه گويد: جمله حقند احمقى است وآن‏كه گويد: جمله باطل او شقى است
329
44
پيل اندر خانه تاريك بود عرضه را آورده بودندش هنود
329
45
از براى ديدنش مردم بسى اندر آن ظلمت همى شد هر كسى
329
46
ديدنش با چشم چون ممكن نبود اندر آن تاريكيش كف مى‏بسود
329
47
آن يكى را كف به خرطوم اوفتاد گفت هم‏چون ناودان است اين نهاد
329
48
چشم حس هم‏چون كف دست است و بس نيست كف را بر همه او دست‏رس
330
49
چون نجس خوانده است كافر را خدا آن نجاست نيست در ظاهر ورا
330
50
ظاهر كافر ملوّث نيست زين آن نجاست هست در اخلاق و دين
330
تعداد نمایش : 2113 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی