آیین نامه اجرایی واحد پژوهش مرکز تحقیقات حکومت اسلامی

مقدمه

به منظور اجرای دقیق برنامه کاری سالیانه مرکز تحقیقات در بخش پژوهش، ضروری است مراحل جذب و گزینش محققین و همچنین طرح های پژوهشی دارای یک دستورالعمل واحد و مصوب اجرایی باشند. بنابراین تعیین یک ضابطه و قانون برای چگونگی آغاز روند تعیین موضوع پژوهش و جذب محقق تا مرحله چاپ و نشر اثر ضروری می نمایند.

 فرایند اجرای تحقیق

1. تصویب موضوعات مورد پژوهش توسط شورای علمی

  •  موضوعات اساسی و مورد نظر مرکز تحقیقات توسط معاونت پژوهش احصاء و با نظر قائم مقام محترم به شورای پژوهش جهت تصویب ارجاع داده می شود.

2. تایید صلاحیت محققین برای همکاری با مرکز تحقیقات

3. تدوین طرح اجمالی از سوی پژوهشگر و ارائه آن به شورای پژوهش جهت تصویب طرح

4. تصویب طرح اجمالی تحقیق و تعیین ناظر علمی

5. تدوین طرح تفصیلی توسط پژوهشگر با اشراف ناظر علمی طرح

6. تایید طرح تفصیلی در شورای علمی مرکز

تبصره: چنانچه طرح اجمالی مورد تایید شورا قرار گرفت، پژوهشگر موظف است در مدت 1ماه طرح تفصیلی پژوهش را تهیه نماید. این طرح در شورای پژوهش ارائه و در صورت تایید و انعقاد قرارداد، معادل 50درصد حق الزحمه یک ماه محققین مرکز، به ساعات کاری اولین ماه محقق اضافه می گردد و در غیر این صورت، به همین میزان(50درصد) به وی پرداخت می گردد.

7. انعقاد قرارداد پژوهش با پژوهشگر توسط معاونت اداری و مالی مرکز پس از تصویب طرح تفصیلی تحقیق

  • 20درصد از حق الزحمه ماهیانه محقق به عنوان «حسن انجام کار» نزد مرکز باقی مانده و در پایان و پس از تاییدیه ناظر و ارزیاب پژوهش، به وی داده می شود.

8. اجرای تحقیق توسط محقق

  • پژوهشگر موظف است از ماه دوم، ماهیانه حداقل 10 صفحه از کار خود را به معاونت پژوهش جهت ارزیابی تحویل دهد. همچنین مقدار ساعات کاری وی قبل از پرداخت حقوق ماهیانه باید به تایید قائم مقام محترم برسد.

تبصره1: ناظر علمی موظف به برگزاری 2 جلسه در هر ماه  با محقق می باشد.

تبصره2: پرداخت حق الزحمه ماهیانه به محقق منوط به برگزاری جلسات علمی و تایید پیشرفت از سوی ناظر و تایید قائم مقام مرکز می باشد.

تبصره3: پژوهشگر موظف است قرار جلسات ماهیانه را با ناظر علمی تعیین نموده و به معاونت پژوهش اطلاع دهد.

9. ارزیابی علمی تحقیق پس از پایان قرارداد

  • تحویل پژوهش به صورت کامل در پایان قرارداد، توسط محقق به معاونت پژوهش.
  • تعیین ارزیاب علمی توسط شورای پژوهش جهت ارزیابی پژوهش انجام شده و تحویل اثر به ارزیاب.
  •  پس از ارزیابی، اثر جهت تایید نهایی به ناظر علمی گروه داده می شود.

توجه: ناظر و ارزیاب موظفند نکات علمی مغفول مد نظر خود را در برگه ای جداگانه نوشته و به همراه تحقیق از طریق معاونت پژوهش به محقق تحویل دهند و محقق باید ایرادات را برطرف نموده و نهایتاً ارزیاب و ناظر علمی، پس از برطرف شدن ایرادات، به صورت جداگانه تاییدیه خود درباره اثر(مناسب برای چاپ) را مکتوب کنند.

10. تایید چاپ تحقیق توسط شورای عالی پژوهش

تبصره1: مالکیت مادی و معنوی اثر تالیف شده از آنِ مرکز تحقیقات حکومت اسلامی می باشد.

تبصره2: چنانچه در این مرحله، شورای عالی مرکز، اثر را فاقد صلاحیت چاپ و نشر تشخیص داد، با صلاحدید شورای عالی پژوهش، این شورا می تواند تحقیق را برای بررسی نهایی به ارزیاب ثالث ارجاع دهد. نظر ارزیاب ثالث در این مرحله برای چاپ یا عدم چاپ اثر، فصل الخطاب خواهد بود.

11. چاپ و نشر پژوهش

  • چاپ اثر پژوهشی باید با قید نام «مرکز تحقیقات حکومت اسلامی» انجام شود.

 

آیین نامه پژوهش

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی