تدوين بانک جامع منبع شناسي و کتابشناسي حکومت اسلامی

از فعاليتهـاي جديـد و نوپـا و بسـيار ضـروري، کتابشناسـي و منابـع شناسـي حکومـت اسـامي ميباشـد کـه ایـن برنامـه در ۲ سـال یعنی 92 و 93 انجـام شـد. اهـم فعاليتهـاي صـورت گرفتـه در ايـن خصوص عبارتنـد از:

1-   تنظيم و تدوين طرح کتابشناسي و ارائه آن در برنامه و بودجه سال 92.

2-   گزينش 7 نفر از متخصصان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمينه کتابشناسي.

3-   تهيه قرارداد و نهايي کردن آن و امضاي قرارداد في مابين مرکز و پژوهشگران به صورت ساعتي.

4-   توضيح، تبيين، آشنايي و توجيه بيشتر هر يک از محققان نسبت به طرح و همچنين ارائه روند کار و جزئيات آن.

5-   برگزاري جلسات هفتگي با حضور پژوهشگران واحد جهت بحث و تبادل نظر و نظارت و کنترل بر فعاليتها.

6-   تدوين آئين نامه کتابشناسي.

7-   راه انـدازي نـرم افـزار کتابشناسـي و ايجـاد سـه پايـگاه کتـاب، پايـان نامـه و مقالـه بـا امـکان دسترسـي از طريـق اينترنـت جهـت ورود اطالعــات کتابشناســي.

8-   تهيـه فهرسـت کتابخانـههـا، پژوهشـگاه هـا، سـايت هـا و مراکـز مرتبـط بـا حـوزه حکومـت اسـامي جهـت گـردآوري اطالعـات کتابشناسـي (داخلـي و خارجـي 200 مرکـز).

9-   تدويـن نظـام موضوعـات و زيـر موضوعـات حکومـت اسـامي و انتخـاب بيـش از 30 زيرموضـوع بـراي گـردآوري منابـع کتابشناسـي کـه برخـي از آنهـا عبارتنـد از: حکومـت اسـامي (مبانـي، ضـرورت، اهـداف، تاريخچـه)، حقـوق اساسـي، ولایت فقيـه و مجلـس خبـرگان رهبـري ...

10-  تدوين واژگان کليدي براي هر موضوع و جستجوي منابع براساس آن.

11-  برگزاري جلسه مشترک با موسسه پارسا جهت تبادل نظر و استفاده از تجارب آنها.

12- تدوين شيوه نامه چکيدهنويسي و شيوهنامه ورود اطالعات کتاب، مقاالت و پايان نامه­ها .

13-  تدوين جدول کدگذاري موضوعات و کتابخانه­ها.

14-  گردآوري اطلاعات کتابشناسي 44600 عنوان منبع (که شامل منابع تا شش ماه اول 1393 است) که به تفکيک عبارتند از :

- کتاب: 12800 عنوان

- پايان­نامه: 9200 عنوان

-  مقاله: 22600 عنوان

15-  ورود اطلاعات اين منابع در نرم­افزار کتابشناسي توسط محققان کتابشناسي.

16-  چکيده­نويسي و ورود اطلاعات آن در نرم­افزار کتابشناسي.

17-  بارگـزاري نـرم­افـزار کتابشناسـي در سـايت مرکـز تحقيقـات علمـي حکومـت اسلامی و امـکان جسـتجو و اسـتفاده آن از طريـق اينترنـت.

 

بانک جامع منبع شناسي و کتابشناسي

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی