طرح توزیع منشورات مرکز تحقیقات حکومت اسلامی

الف) فروش کتاب به نهادها و سازمان­های فرهنگی

ب) استفاده از شبکه توزیع سایرانتشارات برای توزیع‌کتب و آثار مرکز.

ج) همکاری با وب سایت­های فروش اینترنتی

د) راه اندازی فروش اینترنتی از طریق سایت مرکز.

 

ورود به فروشگاه مرکز

 

طرح توزیع

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی