صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
معرفی کتاب
معرفی کتاب تاریخ ثبت : 1390/11/25
طبقه بندي : ,73,
عنوان : معرفی کتاب
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|288|

 

انديشه سياسى شهيد مدرس


نويسنده : رضا عيسى نيا
تهيه : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
پژوهشكده علوم و انديشه سياسى
ناشر: مؤسسه بوستان كتاب
نوبت چاپ : اول / 1386
بها: 950تومان

اين اثر داراى يك مقدمه و سه فصل
مى باشد كه فصل اول آن، خود به سه بخش
تقسيم مى شود. بخش اول بحران هاى عصر
اين شهيد بزرگوار را بررسى كرده و
شكل گيرى انديشه سياسى او را در پاسخ به
بحران هاى عصرش ارزيابى مى كند. بخش
دوم مربوط به زندگى شخصى او از تولد تا
شهادتش مى شود و بخش سوم در باره ء
تأليفات و آثار ايشان است كه بخشى از آن
به صورت مجموعه سخنان وى در

 

 

|289|

مجلس شوراى ملى، بخشى ديگر در حوزه
فقه و سومين بخش از آثار شهيد مدرس
كه مهم تر از دو بخش قبلى است، «كتاب
زرد» است.

فصل دوم اين مجموعه را كليد واژگان
سياسى ـ اجتماعى مدرس؛ هم چون
سياست، نظريه سياسى، موازنه عدمى،
ملت، وطن، قانون و مشروطه مشروعه،
الگوى حكومت اسلامى از نظر
مدرس تشكيل مى دهد. فصل سوم به
مؤلفه هاى اساسى انديشهء سياسى شهيد
مدرس مى پردازد.

 

انديشه سياسى
قطب الدين شيرازى


نويسنده : مرتضى يوسفى زاده
تهيه : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
پژوهشكدهء علوم و انديشه سياسى
ناشر: مؤسسه بوستان كتاب
نوبت چاپ : اول / 1386
بها: 1200تومان

اين كتاب شامل يك مقدمه كه بيانگر
آشفتگى ها و ناآرامى هاى جهان اسلام به
خاطر حملات پى درپى مغولان مى باشد و
داراى هفت فصل و جمع بندى و
نتيجه گيرى است. در فصل اول، زندگى و
عصر قطب الدين شيرازى از نظر حيات
علمى و اجتماعى، مناصب و مشاغل
دولتى، مذهب و خلق و خوى وى و آثار و
تأليفات ايشان مورد بررسى و اشاره قرار
گرفته است.

 

 

 

|290|

فصل دوم و سوم اين اثر، بنيادهاى
معرفتى فلسفه سياسى و بنيادهاى هستى
شناختى فلسفهء سياسى ايشان كه شامل
معرفت عقلى، حسى، غيبى ـ روحانى و
معرفت نقلى است را بيان مى كند.

در فصل چهارم به انسان مدنى و
سياسى در انديشهء قطب الدين شيرازى
پرداخته و انسان را داراى دو جهت الهى و
شيطانى، انسانى و حيوانى و مادى و معنوى
مى داند كه جهت معنوى و الهى و انسانى را
فطرتاً در خود دارد و جهت شيطانى و
حيوانى را با اختلاط و مجاورت با محيط
ناسالم اخذ مى كند و اين اختلاط و
مجاورتِ با محيط ناسالم، ممكن است
يك فرد و يا يك جمع و جامعه را به
فسادبكشاند.

در فصل پنجم و ششم در رابطه با
سياست شناسى ـ رابطهء دين و سياست،
سياست انبيا ـ و فلسفهء سياسى قطب الدين
شيرازى بحث شده است.

در فصل هفتم، دولت و اركان سياست
آن به اعتقاد قطب الدين شيرازى مورد
اشاره قرار گرفته و ركن اول اين سياست را
شناخت مردم و حفظ و حراست از آنها
دانسته است.

 

امام على‏(ع)و هم گرايى اسلامى
در عصر خلافت


نويسنده : دكتر على اكبر احمد پور
ناشر: مؤسسهء بوستان كتاب
نوبت چاپ : اول / 1386
بها: 3200تومان

كتاب امام على‏(ع)و هم گرايى اسلامى
در عصر خلافت شامل شش فصل است.
فصل اول در مباحث مقدماتى به مفهوم هم
گرايى، موانع هم گرايى و محور هم گرايى
اشاره كرده و مورد بررسى و تحليل
قرارداده است. در فصل دوم به مسأله
سقيفه، امام على و سقيفه، تبيين مواضع،
جايگاه ويژهء امام در نزد رسول خدا(ص)و
نقد استدلال مخالفان از جانب
اميرالمؤمنين على‏(ع)پرداخته است.

بيعت و هم گرايى، واكاوى ريشه هاى
بيعت، عرصه هاى هم گرايى، بخشى از

 

 

 

|291|

عناوين اين دو فصل مى باشند. و بالاخره
فصل پنجم و ششم اين اثر به بحث در
خصوص پذيرش عضويت در شور، گامى
در جهت هم گرايى و امام على‏(ع)و عثمان
ميانجى گرى و اصلاح، پرداخته است.


درآمدى به مستندات قرآنى
فلسفه سياسى امام خمينى


نويسنده : دكتر نجف لك زايى
تهيه : مركز فرهنگ و معارف قرآن
ناشر: مؤسسه بوستان كتاب
نوبت چاپ : اول / 1386
بها: 1950تومان

اين اثر مشتمل بر يك درآمد و پنج
فصل است.

در بخش درآمد، بحث تمسك به قرآن
و عترت، عدم توجّه بايستهء مفسران به

 

موضوع سياست و پيشينهء آثار سياسى
قرآنى مطرح شده است.

در فصل اول، مفاهيم و چارچوب
نظرى كه شامل مفهوم فلسفه سياسى،
جايگاه دانش سياسى در انديشه ء
امام خمينى، مفهوم دين، مفهوم سياست در
فرهنگ اسلامى، رابطهء دين و سياست،
جايگاه سياست در قرآن و جايگاه قرآن در
انديشهء سياسى امام خمينى مى شود، مورد
كندوكاو قرار گرفته است.

هستى شناسى و انسان شناسى سياسى از
منظر قرآن كريم و امام خمينى از مباحثى
هستند كه فصل دوم و سوم اين مجموعه را
تشكيل مى دهند.

در فصل چهارم و پنجم اين كتاب
مباحثى چون نظام سياسى اسلام، اهداف و
كارويژه هاى اين نظام از ديدگاه قرآن و امام
مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است.

 

 

 

|292|

اتحاد اسلامى در آثار
   شهيد آيت الله مطهرى


به كوشش : سيد مجيد جاويد موسوى
ناشر: انتشارات صدرا
نوبت چاپ : اول / خرداد1386
بها: 900تومان

اين كتاب داراى يك ديباچه و هشت
فصل است كه در فصل اول آن وحدت كلمه
در كلام قدسى با عناوين رسول اكرم‏(ص)و
عقد اخوت، سيره على‏(ع)در زمينه
وحدت، على‏(ع)و اتحاد اسلامى، سكوت
براى وحدت، على‏(ع)فدايى وحدت،
قرآن و وحدت و وحدت در احاديث، مورد
بحث قرار گرفته است.

فصل دوم با عنوان «پيشگامان وحدت
اسلامى» شخصيت هاى برجستهء دنياى
اسلام را كه در اين زمينه تلاش و فعاليت

 

كرده اند، معرفى مى كند.

فصل سوم به موضوع اسلام و وحدت
اسلامى و فصل چهارم «حج همايش
اتحاد»، با عناوين پيامبر و حج وحدت
بخش، حج در كلام على‏(ع) امام
صادق‏(ع)و حج اختصاص دارد.

فصول پنجم تا هشتم اين اثر پيرامون
موضوعاتى چون جلوه هاى اتحاد در آيينه ء
اجتماع، غوغاى تفرّق، اغواى شيطان،
پريشان با باد در كوچه هاى اتحاد و بزم
اتحاد در ضيافت كلمات، سخن به ميان
آورده است.

 

 

 

|293|

امنيت در نظام سياسى اسلام


نويسنده : بهرام اخوان كاظمى
ناشر: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسلامى (كانون انديشه جوان)
نوبت چاپ : اول، 1385

يكى از مفاهيم با اهميت، پيچيده و
جديد در دنياى امروز و در بسيارى از
مباحث سياسى، اجتماعى، اقتصادى و...
موضوع و مفهوم امنيت است. امروزه در
دنياى غرب و در حوزه انديشه هاى سياسى
، اجتماعى، اقتصادى و... بر حسب
انديشمندان و همچنين بر حسب مفاهيم و
اصطلاحات مهم؛ صدها و شايد هزاران
جلد كتاب و مقاله نوشته شده است و واقعاً
يكى از چيزهايى كه جاى آن حتى بعد از
گذشت يك ربع قرن از انقلاب اسلامى،
هنوز تا حدود زيادى خالى است؛ تهيه

 

مجموعه كتب و دايرة المعارف هايى در
حوزه تبيين آراء انديشمندان اسلامى و يا
براساس مفاهيم عمده سياسى، اجتماعى،
اقتصادى و... است تاءليف كتاب حاضر
مى تواند قدمى در اين مسير باشد. آن چه
تحقيق در اين زمينه را بايسته تر مى كند، در
درجه اول؛ نياز كشور به چنين
پژوهش هاى كاربردى در جهت استفاده
عملى و اجرايى از نتايج آن در سامانه و نظام
سياسى اسلامى است و در درجه دوم اين
است كه بحث امنيت در فقه ومعارف
اسلامى فاقد بخش و كتاب و باب مستقلى
بوده و در حوزه موضوعاتى مانند ايمان،
صفات موءمنين، جهاد، امر به معروف و نهى
از منكر، دفاع فردى و عمومى، جهاد،
برقرارى قسط و عدل، قضاوت. اجراى
حدود الهى، امانت و امانت دارى، برخورد
با اشرار و محاربان و باغيان و ياغيان
ومفسدان، جاسوسان، رفع فقر و
محروميت، عدم سلطه بيگانگان، نوع
تعامل با كفار و مشركين و غيره مطرح شده
است. لذا ضرورت تدوين كتابى مستقل در
اين زمينه لازم است كه نگارنده تا كنون
مشابه آن را به هيچ يك از زبان هاى فارسى
و غير آن مشاهده نكرده است. متاءسفانه
پيشينة اين پژوهش از چندين مقاله كه در
فصلنامه هاى تخصصى اسلامى و يا

 

 

 

 

 

 

|294|

همايش هاى چند سال اخير ارائه شده و
تجاوز نمى كند و خلاء انجام چنين
پژوهشى به خوبى احساس مى شود. از
سويى طبيعى است همان طور كه در
روش هاى تحقيق و متدولوژى بحث
مى شود؛ هر پژوهشى تنها در پاسخ به
شبهات و رفع آن ها صورت نمى پذيرد،
بلكه مى تواند به عنوان نمونه، نتايج تحقيق
قبلى را تاءييد كند و يا ديدگاه شاذ و نادرى را
تثبيت كند و يا ديدگاه مهمى را تنوير و
تشريح نمايد. پژوهش حاضر نيز بيشتر در
راستاى تنوير، تفصيل، تبويب، و تدوين
ديدگاه هاى اسلامى در موضوع حاضر
براساس قرآن و روايات نبوى و
معصومين (ع) انجام شده است با اين
وجود نيز مى تواند به شبهاتى مانند موارد
زير پاسخ دهد:

1. اسلام فاقد ديدگاه مدون و امروزى
(عصرى) درباره مفهوم متحول و پيچيده
امنيت، به ويژه در ابعاد همه جانبه آن از
جمله معنوى، فردى و اجتماعى، سياسى و
نظامى، اقتصادى، حقوقى و... است !

2. امنيت مورد ادعاى آراء اسلامى،
امنيت پليسى و در سايه شمشير و
خودكامگى است و اسلام براساس رواياتى
مانند «لابد من امير بر او فاجر» و غيره معتقد
به تقدم امنيت بر فضايل و آرمان هايى مانند

 

عدالت و آزادى است !

3. در آراء اسلامى وجه دنيايى و مادى
امنيت جهت شهروندان و مردم، به نفع
تاءمين امنيت و طماءنينة معنوى، مغفول واقع
گشته است !

سوءال اصلى اين پژوهش را مى توان
اختصاراً اين گونه بيان كرد:

«آيا امنيت و انواع و ابعاد و
سازوكارهاى تاءمين آن در منابع قرآنى و
روايى تعريف شده است ؟ از اين منظر، چه
ارتباط و پيوندى ميان ابعاد امنيت وجود
داشته و شاكلة آن بر چه مبنايى استوار
است ؟ همچنين سازوكارهاى تاءمين امنيت
در كليه ابعاد آن كدام است ؟»

اين پژوهش اگر چه اكتشافى است و به
دنبال مفهوم امنيت و راه كارهاى تاءمين آن
در نظام اسلامى است، با اين وجود مدعا و
فرضيه خود را اين گونه مطرح مى سازد:
«به نظر مى رسد امنيت و سازو كارهاى
تاءمين آن در كليه ابعاد، در منابع اسلامى
آمده است. ايمان و امنيت معنوى،
سرچشمه و مبناى اصلى كليه ابعاد امنيت و
سازوكارهاى تاءمين آن بوده و بين اين ابعاد
و سازوكارهاى تضمين آن بوده و بين اين
ابعاد و سازوكارها هم، پيوند و توازن
عميقى برقرار است و هر گونه قوت يا
ضعف و ناامنى در يك بُعد بر ساير ابعاد و

 

 

|295|

حوزه ها كاملاً موءثر است.»

در بخش قرآنى اين تحقيق علاوه بر
مطالعه و بررسى كامل تفسيرالميزان، به
تفاسير نمونه و مجمع البيان نيز مراجعه
شده است. همچنين هزاران حديث و
روايت با مراجعه به نهج البلاغه امام
على‏(ع)و كتب روايى، مورد بررسى قرار
گرفته است.

سازماندهى تحقيق شامل چهار فصل
است، در فصل اول كليات، مفهوم و ابعاد
امنيت و در فصل دوم نظريه هاى مختلف
در اين باب بررسى شده اند. فصل سوم
شامل ديدگاهها و نظرات انديشمندان
اسلامى در موضوع امنيت است.فصل
چهارم به جايگاه امنيت و سازو كارهاى
تاءمين آن در قران و روايات مى پردازد
ضمن اين كه در فصل مذكور سعى شده به
تفكيك ابعاد امنيت، سازوكارهاى تاءمين
امنيت به شكل دقيق تر معرفى گردند و با
اين راه كار از حجم استنتاج نهايى كاسته
شده است.

شايان ذكر است سعى شده در ارائه
سازوكاره، كليه موارد تا حد امكان مستند
به قرآن و روايات باشد و نگارنده بر حسب
دريافت و تحليل خود بدين كار مبادرت
كرده و اميدوار است كه چنين پژوهش هايى
با فعاليت ساير محققين، از غنا و محتوا و

 

پيگيرى لازم برخوردار شود. همچنين اين
اثر قبل از چاپ نيز در كنگره دين پژوهان
در سال 1384به عنوان پژوهش شايان
تشويق و يكى از 21اثر برتر دينى سال
مزبور شناخته شده است.

 

 
تعداد نمایش : 2140 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما