گروه های علمی

واحد پژوهش مرکز تحقیقات در اجرای برنامه های سالانه اقدام به جذب  محققین و پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی و مسائل نظام نموده است. بدین منظور گروه های علمی و پژوهشی مرتبط با موضوعات ارائه شده تشکیل گردیده است. این گروه ها عبارتند از:

الف) گروه اندیشه سیاسی

ب) گروه فقه حکومتی

ج) گروه موضوعات و مسائل نظام اسلامی

 

گروه های علمی

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی